Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Persondata

Formålet med GI’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 ‭(Skjult)‬ Om GI

Grundejernes Investeringsfond (GI) er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger.

GI

• administrerer de bindingskonti, som ejere af udlejningsejendomme skal hensætte til vedligeholdelse og forbedring efter § 18 b i boligreguleringsloven og tidligere gældende § 63 a i lejeloven

• administrerer reglerne om påbudt vedligehold efter § 60 i boligreguleringsloven

• registrerer ejer efter reglerne i lejelovens§ 113 a om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme

• foretager udlån efter § 58-59 b i boligreguleringsloven til at forbedre og vedligeholde ejendomme med bindingskonti

• giver tilskud efter boligreguleringslovens § 60 a til rådgivning ved etablering af toilet og bad i ejendomme med bindingskonti.

GI er oprettet ved lov og skal overholde reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven.

 ‭(Skjult)‬ Hvorfor anvendes registrerede personoplysninger

​GI modtager og behandler oplysninger med blandt andet følgende formål

• GI påser, at ejer indbetaler korrekte hensættelser til vedligeholdelse eller forbedringer, og at beløbene er anvendt efter reglerne

• GI påser, at ejerne overholder betingelserne for udbetaling af de indbetalte beløb

• GI udfører vedligehold, som huslejenævnet har påbudt, men som ejeren ikke har udført

• GI tilbyder lån og tilskud, når betingelserne opfyldt.

 ‭(Skjult)‬ Hvilke personer behandler GI oplysninger om

​GI behandler oplysninger om følgende personer• ejere, både nuværende og tidligere

• lejere, som kontakter GI om bindingskonti, tilskud eller beder GI om at udføre påbudsarbejder på ejendommen

• advokater, revisorer, administratorer eller andre, som repræsenterer ejere eller lejere.

 ‭(Skjult)‬ Hvilke oplysninger behandler GI

​GI kan som et led i sagsbehandlingen behandle følgende typer af personoplysninger• navn, adresse, telefonnr., mailadresse på ejer, lejer og de administratorer, revisorer, advokater eller andre, der repræsenterer ejer eller lejer i forhold til GI

• ejers cpr-nr. og ejerandel

• tingbogsoplysninger og en række oplysninger om ejendommen, herunder BBR-registreringen

• oplysninger om regnskaber til GI og resultater af kontrol af regnskaber.

 ‭(Skjult)‬ Videregivelse af de registrerede oplysninger

​GI kan videregive de registrerede oplysninger til• den kommune, som ejendommen ligger i, kommunens huslejenævn og eventuelle andre myndigheder, herunder SKAT, der har krav på at få oplysninger fra GI

• personer, der har krav på aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

 ‭(Skjult)‬ GI’s hjemmeside

Vores hjemmeside indeholder for bindingskonti oplysninger om• navne på ejendommenes ejere og navne og adresser på ejendommenes administratorer

• ejendommens adresse, arealer, matrikelbetegnelse og ibrugtagningsår

• de registrerede saldi på § 18 og 18 b og de beløb pr. m² (satser) der skal hensættes årligt, startdatoen og regnskabsåret i forhold til GI

• det registrerede beløb for tekniske installationer

og fordelingen på satserne efter § 18 og 18 b pr. 1. januar 1995

• eventuelle lån i ejendommen, herunder hovedstol, restgæld, løbetid og rente.

 ‭(Skjult)‬ Ejerens pligt til at svare GI

​En ejer med en bindingskonto har pligt til at give en række oplysninger til GI.

Når GI beder en ejer eller en anden person om at give GI personoplysninger, vil GI i brevet oplyse, om man er forpligtet til at give oplysningerne, herunder om der kan være konsekvenser forbundet med, at man ikke fuldt ud svarer på de stillede spørgsmål.

Ejeren har ikke pligt til at give GI oplysninger ved GI's behandling af ansøgning om lån eller tilskud. Tilsvarende har lejeren ikke pligt til at give GI oplysninger ved GI's behandling af ansøgning om tilskud. Konsekvensen af ejers eller lejers manglende oplysning til GI kan dog være, at GI ikke kan imødekomme ejers eller lejers ansøgning.

 ‭(Skjult)‬ Indsigt i og berigtigelse af persondata

De personer, som GI har behandlet personoplysninger om, har som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den pågældende, ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles, og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvis du ønsker at bruge disse rettigheder, kan du kontakte os.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097