Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hvad støtter GI

GI's udviklingsaktiviteter skal som hovedregel være relateret til nedenstående 4 faglige programmer.

 Bedre Byggekompetencer

 Klimavenlig renovering

​GI støtter aktiviteter som gør det lettere og mere rentabelt at foretage klima - og energivenlig renovering. GI har specielt fokus på, at energirenovering igangsættes samtidig med, at større bygningsdele alligevel skal renoveres.

Danmarks målsætning om at være fri af fossile brændstoffer og være CO2 neutral i 2050, er tæt forbundet med en målrettet indsats for energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Det er i den forbindelse afgørende så vidt muligt at kombinere almindelig vedligehold og renovering med energioptimering. Tage og facader har lange levetider, og det er afgørende ikke at forpasse chancen for energioptimering når eksempelvis disse bygningsdele skal renoveres. 

GI ønsker at støtte aktiviteter som gør det lettere og mere rentabelt at foretage klima - og energivenlig renovering. Endvidere er det vigtigt med fokus på, at foretage energirenovering samtidig med, at større bygningsdele alligevel skal renoveres på grund af slid og ældre. Tilvejebringelse af mere præcis viden om de reelle besparelser ved forskellige energirenoveringstiltag, er også et vigtigt fokusområde, således at det økonomiske vurderingsgrundlag bliver mere retvisende. 

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program: 

Energirenoveringskoncept for udlejningsejendomme tager bl.a. afsæt i en aktuel ejendom i Valby, hvor der udvikles et forsøgsprogram, der kombinerer vidtgående boligforbedringer med vidtgående energiforbedringer af ældre byfornyelsesejendomme. Forsøgsprogrammet realiseres med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune på ejendommen i Valby. Projektejer Kuben Management, finansieret af GI.

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet vil forsøge at skabe en fælles terminologi for bæredygtigt byggeri og renovering. Der er mange begreber i spil, når man skal definere, hvad bæredygtighed i byggeri og renovering er, og i byggebranchen skaber det begrebsforvirring. Hvidbogen vil gøre udvikle et fælles sprog inden for bæredygtighed, og gennemføre en begrebssanering. Projektejer Bygherreforeningen, finansieret af GI.

 Sunde og funktionelle boliger

GI støtter projekter der har fokus på de udfordringer som knytter sig til sunde og funktionelle boliger. GI kan blandt andet støtte projekter der kan forbedre tilgængelighed og indeklima i boligen og materialer og bygningers bæredygtighed.

Sunde og funktionelle boliger er vigtigt for alle mennesker. Det gælder både for dem som bor i boligerne, dem som ejer dem, eller de mennesker som på anden vis færdes i bygningerne. Der er mange forhold som har betydning for om boliger er sunde og funktionelle – nogen er målbare mens andre er afhængig af den enkeltes behov og oplevelser. 

GI vil gerne bidrage til, at der vedvarende er fokus på de udfordringer som knytter sig til sunde og funktionelle boliger. Der kan være behov for ny viden, afprøvning af ting i praksis eller oplysning og information. 

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program:

Skimmel.dk henvender sig primært til beboere i landets almene boliger samt i det private udlejningsbyggeri med nyttig information om skimmelsvampe. Projektejer SBi, finansieret af Landsbyggefonden og GI.

Naborøg, et projekt der skal undersøge muligheden for at reducere generende lugte og skadelige partikler, der er knyttet til naboens aktiviteter, fx rygning, madlavning, røgelse m.m. Projektet har særligt fokus på sundhedsskadelige stoffer og kræftfremkaldende partikler der dannes ved tobaksrygning, og som kan vandre gennem lejlighedsskellene i etageejendomme.
Projektejer SBi, finansieret af GI. 

 Værdiskabende renovering

​GI vil med udviklingsaktiviteterne medvirke til, at øge byggeriets parters fokus på vigtigheden af vedligeholdelse og renovering. GI støtter udviklingsaktiviteter der tilvejebringer viden, metoder og redskaber.

Den eksisterende bygningsmasse repræsenterer en stor værdi for mange ejere og for samfundet som helhed – i runde tal ca. 3.700 mia. kr. Det er afgørende at der er viden og indsigt i behovet og værdien af regelmæssig og velkoordineret drift, vedligeholdelse og renovering, således at bygningernes værdi bevares og gerne øges. Heri indgå også hensyn til bevarelse af æstetik og bygningsarv. 

GI ønsker på mange fronter at medvirke til, at vigtigheden af vedligeholdelse og renovering er klar, og at der løbende tilvejebringes viden, metoder og redskaber som understøtter at bygningernes værdi udvikles og bevares bedst muligt.    

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program:

40’erne og 50’ernes murede etagebyggeri. Projektet skal formidle viden og eksempler som ejere, rådgivere og myndigheder kan drage nytte af ved renovering af 40’erne og 50’ernes murede etagebyggeri.

SBi anvisning om vådrum. Projektets formål er en opdatering af tidligere vådrumsanvisning med nyeste viden på området. Projektejer SBi, finansieret af GI og andre.

DanskByggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. Denne viden kan blandt andet være nyttig i renoveringssammenhæng. Projektejer SBS, finansieret af Realdania og GI.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097