Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Se hvad GI har støttet

GI har de seneste 10 år støttet udviklingsprojekter med over 130 mio. kr. Se her hvad vi har støttet.

 2020

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

​Faglærerseminar - Gode Tage/Gode Vådrum
Projektets formål er, via 5 faglærerseminarer, at synliggøre og diskutere hvordan Gode Vådrum og Gode Tage kan anvendes af faglærerne på byggeriets uddannelsesinstitutioner. BvB's undervisning har hidtil primært rettet sig imod eleverne på de tekniske skoler. Med dette projekt effektiviseres indsatsen fra BvB, idet faglærerne fremover i højere grad kan varetage undervisningen af eleverne.

Projektet indeholder 3 faser:

 • forberedelse af 5 seminarer
 • afvikling af seminarer
 • evaluering  
Projektets målgruppe er erhvervsskolernes faglærere indenfor for områderne tømrer, murer, VVS, og elektriker.

 

Projektet ledes af BvB i tæt samarbejde med en koordinationsgruppe bestående af Byggeriets Uddannelser, EVU, Syddansk Erhvervsskole og GI. 
GI bevilling
245.000 kr.  

Efteruddannelse inden for murerfaget
Projektets formål er at etablere kontakt til et antal interesserede erhvervsskoler, og afklare deres behov for ny viden, samt finde egnede modeller for videnoverførsel. mursten.jpg

Projektets aktiviteter består i at få etableret kontakt med interesserede erhvervsskoler, samt interviewe relevante kontaktpersoner og afholde workshops for at afklare deres behov for videnoverførsel og undervisningsmateriale.

Projektets målgruppe er erhvervsskolernes faglærere inden for murerområdet. 

Projektet ledes af Teknologisk Institut - Murværk.
GI bevilling
80.000 kr.

Skimmel.dk/videreudvikling
Projektets formål er at udvikle et bedre viden grundlag om samspillet mellem mennesker og de fysiske rammer i bygninger (indeklima), for der igennem at kunne skabe sunde boliger uden skimmel i forlængelse af de teknologiske muligheder og moderne livsførelse.

Projektets indhold

 • Forundersøgelse – litteratur og begreber
 • Kvalitetsvurdering – analyse af parametre, der kan relateres til forholdet  mellem sundhed og arkitektur.
 •  Bedre viden om indeklimaforhold - herunder skimmel - muliggør mere effektiv håndtering ved renovering og nybyggeri
 •  Feltstudier og interview i forbindelse med udvalgte renoveringsprojekter
 •  Formidling af resultater
Projektets målgruppe er ejere, lejere, beboerorganisationer og driftspersonale. 

Projektet ledes ad SBi.
GI bevilling
825.000 kr. 

Ventilationsforhold i skunkrum
Projektets formål er at se nærmere på forholdet mellem ventilation og størrelsen af utætheder indefra i klimaskærmen. Antallet af forsøgsopstillinger udvides i forhold til etape 1, således at der laves 16 forsøgsopstillinger. 

Projektet indeholder følgende overordnede faser:

 • Etablering af forsøgsopstillinger
 • Måleperiode
 • Rapportering – herunder artikler, symposium m.m.  
Projektets målgruppe er primært byggebranchen, men også forskere og myndigheder med relation til området. 

Projektet ledes af DTU, men involverer en række andre parter i en følgegruppe. Således deltager blandt andet BYG-ERFA, SBi og GI / BvB.
GI bevilling
1.275.440 kr.


Se film om projektet


App til mobiltelefon – efterisolering af tagrum 

Projektets formål er at udvikle og afprøve en prototype på en app med information til udførende håndværkere om korrekt efterisolering af udnyttede tagrum.

app 2.jpg

Projektet indeholder følgende overordnede faser.

 • Fastlæggelse af indhold og struktur i app'en
 • Udvikling og test af app
 • Information om erfaringer.  
Projektets målgruppe er de udførende i byggebranchen.
Projektet ledes af SBi. 
GI bevilling
100.000 kr.  

Radonsikring af eksisterende bygninger
Formålet med projektet er at udarbejde en SBi-anvisning om radonsikring af eksisterende bygninger.

radon 1.png 

Projektet har følgende 3 overordnede faser 

 • Kortlægning af behovet for radonsikring i etageboligejendomme (et antal GI ejendomme samt almene ejendomme indgår i kortlægning )
 • Afprøvning af effektiviteten af radonsikring
 • Udarbejdelse af en SBi anvisning om radonsikring
Målgruppen er bygningsejere – private og almene, rådgivere og udførende. 

SBi er projektleder på projektet.
GI bevilling
270.000 kr. 

Etablering af let vådrum 
Forsøg i samarbejde med SBi om anvendelse af to forskellige membran typer ved renovering af to vådrum i samme ejendom. GI har tidligere givet tilsagn om støtte til projektet med 175.000 kr.

 

GI bevilling
50.000 kr.

Fugtteknikeruddannelse 
Projektets formål er at udvikle en fugtteknisk efteruddannelse rettet mod de aktører, som håndterer fugtskader, fx. som en konsekvens af skybrud o.l. Uddannelsen skal have 2 moduler – et rettet mod byggeledere, ingeniører m.v. som er involveret i at definere hvordan fugtproblemer afhjælpes (1 dags varighed), og et rettet mod de udførende som foretager selve udbedringen (6 dages varighed).

Projektet indeholder følgende overordnede faser.
 • Etablering af følgegruppe
 • Fastlæggelse af uddannelsesindhold
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale inkl. praktiske elementer
 • Fastlæggelse af administrativ ramme for udbud af uddannelserne.
Projektets målgruppe er rådgivere og udførende, som arbejder med udredning og udbedring af fugtproblemer.

Projektet ledes af TI, og involverer endvidere SBi i forhold til uddannelsesindhold og materiale. Der tilknyttes en følgegruppe til projektet bestående af blandt andet Dansk Byggeri, Bygningsstyrelsen, Forsikring og Pension, og GI m.fl.

GI bevilling
450.000 kr. 

Eksempelsamling - vådrumsløsninger
Projektets formål er at opdatere eksempelsamling vedrørende vådrumsløsninger – herunder at foretage en evaluering af forskellige vådrumsløsninger, forud for eksempelsamlingens opdatering.

Projektet indeholder følgende overordnede faser.

 • Evaluering af vådrumsløsninger – herunder vurdering af nye systemløsninger
 • Gennemgang og revision af eksempelsamling.
 • Projektets målgruppe er bygherrer, udførende og myndigheder.

brusehoved.jpg 

BvB sørger for koordinering af projektets aktiviteter i forhold til andre igangværende projekter vedrørende vådrum. SBi er ansvarlig for hovedparten af projektets faglige leverancer.
GI bevilling
1.700.000 kr.    

DM i Skills i 2014 og 2015
Formålet med projektet er at videreudvikle en renoverings- og energioptimerings- konkurrence ved DM i Skills i 2014 og 2015. Målet er at medvirke til en forankring af disse temaer samt tværfagligt samarbejde over for byggeriets uddannelsesinstitutioner og elever.

Projektets indhold

 • Involvering af erhvervsskoler - først udvalgte skoler og senere alle skoler
 • Udvikling af konkurrenceopgaver (udvalgte erhvervsskoler)
 • Udførelse af konkurrenceopgave ved DM i Skills.
Den primære målgruppe er byggeriets elever, erhvervsskoler samt byggeriets organisationer.

Byggeriets Uddannelser er projektleder for projektet, som også involverer erhvervsskoler, Dansk Byggeri og GI.
GI bevilling
1.023.000 kr.  

Renoverprisen 2014
Formålet er at udvikle og gentage Renoverprisen i 2014.  Potentialet ligger blandt andet i at få flere indstillede projekter uden for storbyerne (Aalborg, Århus og København), samt at få flere projekter fra offentlige og almene bygherrer samt private udlejere.


Projektleder DAC.
GI bevilling
1.017.500 kr.


Renoverprisen 2014
Formålet er at udvikle og gentage Renoverprisen i 2014. Potentialet ligger blandt andet i at få flere indstillede projekter uden for storbyerne (Aalborg, Århus og København), samt at få flere projekter fra offentlige og almene bygherrer samt private udlejere.


Projektleder er kommunkationsfirmaet Advice.

GI bevilling
1.050.000 kr.

Virtuel design og konstruktion
Formålet med projektet er at dokumentere i et forsøgsprojekt, at VDC er et velegnet værktøj til effektivisering af renoveringsprojekter.

Projektets indhold 

 • Etablering af projektledelse, styregruppe m.m.
 • Gennemførelse af forsøgsprojekt
 • Løbende kommunikation og formidling af projektresultater.
Den primære målgruppe er byggeriets parter i form af bygherrer, rådgivere og entreprenører.  

Dansk Byggeri varetager den overordnede projektledelse af projektet, og bistås af KAB og NCC i det konkrete forsøgsprojekt. Der er endvidere tilknyttet en referencegruppe til projektet, hvor blandt andet Københavns Ejendomme og BAT kartellet indgår.
GI bevilling
350.000 kr. 

Membraner
Formålet med projektet er at samle og formidle viden om praktisk anvendelige, bygbare løsninger til etablering af "tæthed i bygninger". Formidlingen skal ske via et frit tilgængeligt digitalt opslagsværktøj.

Projektets indhold

 • Indsamling af eksisterende viden
 • Opbygning af fagligt netværk med henblik på videreudvikling af tekniske løsninger
 • Afholdelse af konferencer
 • Etablering af digitalt opslagsværktøj (web)
 • Tilrettelæggelse af undervisnings– og efteruddannelsesaktiviteter.
Den primære målgruppe er de udførende i byggeriet, samt diverse uddannelsesinstitutioner.  

 

 

 

 

 

BYG-ERFA er projektleder på projektet,
GI bevilling 
1.170.625 kr.  

Efteruddannelse af arkitekter
Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre et 2-årigt deltids uddannelsesforløb for unge arkitekter ansat i arkitektvirksomheder. 

arkitektarbejde.pngUddannelsen skal styrke de unge arkitekters praksisorienterede kompetencer indenfor både renovering og nybyggeri.

Projektets indhold

 • Tilrettelæggelse af pilotprojekt
 •  Gennemførelse af uddannelse (modul 1-4)
Den primære målgruppe er de unge nyuddannede arkitekter. 

Arkitektforeningen er tovholder på projektet, mens de 2 arkitektskoler og Akademisk arkitektforening er repræsenteret i en styregruppe. Der er endvidere planer om etablering af en følgegruppe med repræsentanter fra andre faggrupper f.eks. IDA, Konstruktørforeningen og Dansk Byggeri. 
GI bevilling
1.000.000 kr.

Danmark 2050
Projektet har 2 hovedformål. For det første skal der skabes forskellige scenarier for grøn omstilling i 5 by-regioner med fokus på det byggede miljø, energi og ressourcer, infrastruktur, samt transport og livskvalitet. For det andet skal disse scenarier danne udgangspunkt for et dansk bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i 2014.

Projektets indhold

 • Etablering og igangsætning af projekt
 • Udvikling af by-scenarier
 • Formidling og debat
Projektets målgrupper er både de professionelle i branchen, samt beslutningstagere i kommunalt og privat regi. Endelig er der den brede offentlighed, som også vil få kendskab til projektet.  

grønt byggeri.png 

DAC er projektleder på projektet,
GI bevilling
1.000.000 kr.

Helhedsorienteret energirenovering
Formålet med projektet er at gennemføre energirenovering på en konkret ejendom. Forud er gået en proces med blandt andet aktiv inddragelse af lejerne, som har været med til at definere de fremtidige behov. 

solceller.jpg Sideløbende med renoveringsforløbet udvikles mindst 2 produkter til afprøvning på ejendommen. Dette sker i en produktudviklingsgruppe med 8 producenter.

Projektet indeholder følgende overordnede aktiviteter:
 • Projektering og udførelse – herunder løbende information/ involvering af lejere, ejendomsfunktionærer m.v.
 • Ibrugtagning og projektopfølgning
 • Evaluering – både ejendom og brugerinvolveringsproces
 • Formidling
Den primære målgruppe er private bygningsejere og lejere samt byggevareindustrien. 

Alectia er projektleder på projektet, som også involverer DTU Byg og BSAA Arkitekterne.
GI bevilling
3.075.891 kr.

Energioptimering af udlejningsejendomme
Formålet med projektet er at afprøve mulighederne for at øge energioptimering af private udlejningsejendomme, med afsæt i analyse af motivation, viden og barriere, og efterfølgende målrettet markedsføring. 

Projektet indeholder følgende overordnede aktiviteter:
 • Analyse og viden – (motivation, viden, barriere, best practise)
 • Strategi for kommunikation og udvikling af markedsføringsmateriale
 • Implementering og markedsføring
 • Evaluering 
Den primære målgruppe er private bygningsejere og lejere samt udførende. 

Project Zero er projektleder på projektet. 
GI bevilling 
2.775.000 kr.

 2012

​Vedvarende energiløsninger til eksisterende byggeri 

Der er tale om en forundersøgelse, som skal afdække og indsamle eksisterende viden på området om vedvarende energi til den eksisterende bygningsmasse. 

Forundersøgelsen indeholder følgende elementer: 
 •  Indsamling af eksisterende viden om VE løsninger
 •  Lovgivning på området
 •  Kortlægning af aktuelle systemmuligheder
 •  Spørgeskemaundersøgelse i forhold til relevante målgrupper og leverandører
 • Præsentation af resultater
Målgruppen er bygningsejere og myndigheder samt diverse rådgivere. Teknologisk Institut er ansvarlig for projektet.
GI bevilling
1.192.000 kr.

"Når vandet stiger"

Formålet med projektet er, via 3 tv-udsendelser på DR2, at sætte fokus på klimaforandringernes betydning for fremtidens byggeri i Danmark.  

Projektets produkt er 3 udsendelser med følgende temaer:
 • "Når mennesket leger gud" – hvad sker der, når mennesker ændrer på naturen
 • "Planlægning med omtanke" – tematisering af blandt andet ansvarsfordelingen ved oversvømmelser
 • "Spillet om kysterne" – hvad gør vi ved store skybrud, hvad er de bygningsmæssige udfordringer m.v.
Målgruppen er hele Danmarks befolkning, herunder byggeriets parter, politikere og erhvervsliv.

 

PrimeView ApS er ansvarlig for projektet, og Kystdirektoratet leverer viden og ressourcer til projektet.
GI bevilling
250.000 kr. 

Kampagne for brandsikkerhed

Formålet med projektet er, at indsamle viden og udvikle kampagnemateriale om brandsikkerhed i forskellige bygningstyper.

brandsikkerhed.jpg 

Projektet indeholder følgende faser:
 • Vidensindsamling og udarbejdelse af vejledning – regler, erfaringer, bygningstyper m.v.
 • Udarbejdelse af kampagnemateriale til web, undervisningsbrug samt uddeling
 • Temadage, workshops m.m.
Målgruppen er ejere af etage ejendomme (private og almene) samt rådgivere og udførende.

DBI er ansvarlig for at drive projektet.
GI bevilling
1.470.000 kr.

Etablering af let vådrum i etageejendom

Formålet med projektet er at afprøve en let vådrumskonstruktion med 2 membraner i en ældre etageejendom.  Projektet indeholder følgende overordnede aktiviteter:  

 • Etablering af vådrum – herunder indbygning af fugtmålere
 • Afprøvning af konstruktionens sikkerhed (med hensyn til fugt)
Den primære målgruppe er rådgivere, bygningsejere og udførende.

Projektet koordineres af BvB i tæt samarbejde med Københavns Kommune og SBi.
GI bevilling
175.000 kr.

Gode vådrum - tillægsansøgning 

Formålet med projektet er, at udvikle 7-10 nye modeller til vådrumstraileren for at styrke formidlingsværdien og læringsmulighederne vedrørende gode vådrumsløsninger på blandt andet de tekniske skoler.

Projektet indeholder følgende delaktiviteter: 
 • Opbygning af 7-10 nye modeller
 •  Tilpasning af web – herunder udvikling af mobilsite
 •  Ny introduktionsfilm
 •  Optimering af teknik i traileren
Den primære målgruppe er lærlinge på de tekniske skoler samt andre udførende.

brusehoved.jpg 

Projektet styres af BvB i tæt samarbejde med GI's tekniske chef samt udviklingschef. Endvidere samarbejdes med SBi, BYG-ERFA m.fl. vedrørende kvalitetssikring.
GI bevilling 
1.100.000 kr.

Radonsikring af eksisterende bygninger

Formålet med projektet er at udarbejde en SBi-anvisning om radonsikring af eksisterende bygninger. radon 1.png Projektet har 3 overordnede faser:  

 • Kortlægning af behovet for radonsikring i etageboligejendomme
 • Afprøvning af effektiviteten af radonsikring
 • Udarbejdelse af en SBi anvisning om radonsikring
Målgruppen er bygningsejere, rådgivere og udførende.

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
800.000 kr. + 270.000 kr. i 2013 = i alt 1.070.000 kr.

Reduktion af tobaksrøg mellem lejligheder

Formålet med projektet er i laboratorium at undersøge 2 nye membraners evne til at reducere overførslen af gasser og partikler fra tobaksrøg. Laboratorieforsøgene skal endvidere danne baggrund for tilrettelæggelse af afprøvning af membranerne i praksis.

Resultaterne af projektet skal danne baggrund for afprøvning af membranerne i praksis. Endvidere samles resultaterne i en rapport, som bliver alment tilgængelig.

Målgruppen er myndigheder, ejere af etageejendomme (private og almene) samt rådgivere og udførende. 

 

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
660.000 kr.

Demonstrationskonkurrence for energirenovering
- DM i Skills 2013
Formålet med projektet er at lave en konkurrence ved DM i Skills 2013, som synliggør renovering og energioptimering som et vigtigt element i fremtidens byggeri over for byggeriets uddannelsesinstitutioner og elever. 

DM i Skills finder sted 24 – 26. januar 2013. 

Målgruppen for projektet er byggeriets elever på erhvervsskolerne samt byggeriets organisationer.

 

Projektet gennemføres af Byggeriets Uddannelser.
GI bevilling
524.000 kr.    

Transformation af bygninger og byområder

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan transformation af bygninger og byområder kan gøres mere rentabel og mere bæredygtig på samme tid, og således blive et led i en grøn vækststrategi. Projektet er et analyseprojekt, som skal beskrive potentialer og udfordringer for transformationsprojekter blandt andet med afsæt i konkrete eksempler. I projektperioden planlægges afholdelse af 2 workshops og en konference om emnet.

Målgruppen for projektet er offentlige og private bygherre, rådgivere, investorer og developere samt politiske beslutningstagere.

 

Projektet gennemføres af Concito.
GI bevilling
474.000 kr. 

Afprøvning af nye ventilationssystemer i etageejendomme

Formålet med projektet er at implementere, afprøve og analysere et særligt ventilationssystem i etageboliger. ventilation.png Systemet har tidligere kun været anvendt i enfamilieshuse. 

Projektet har følgende faser:
 • Udvælgelse af boliger til installation af forskellige ventilationsløsninger. Midtvejsrapport – beskrivelse af projekteringsproces.
 • Målinger og analyser.
 • Udarbejdelse af forsknings-publikation og let tilgængeligt informationsmateriale.
Målgruppen er alle projekterende, rådgivende og udførende, som arbejder med ventilation. Dertil kommer producenter og ejere samt boligorganisationer. 

Projektet gennemføres SBi.
GI bevilling
405.000 kr.

Anvisning om afløbsinstallationer

Formålet med projektet er en opdatering og fornyelse af SBi anvisning vedrørende afløbsinstallationer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SBi. Der er endvidere knyttet en faglig følgegruppe til projektet. Arbejdet med den nye anvisning vil dels fokusere på at få opdateret indholdet med nye lovregler, og endvidere at få indarbejdet nye anvisninger vedrørende eksempelvis håndtering af regnvand på egen grund. Den nye anvisning udgives både elektronisk og i trykt form. Endvidere er det tanken at afholde kurser i forbindelse med udgivelsen.

Målgruppen er alle projekterende og rådgivende og udførende, som arbejder med afløb.

afløb.jpg 

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
350.000 kr.  

Demonstrationsprojekt – Bedre indeklima

Formålet med projektet er overordnet at sætte fokus på indeklima (sundhed og komfort) ved renovering af lejeboliger, og samtidig dokumentere indsatsen med indeklimaforbedringer i renoveringssager. Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt og vil afprøve indeklimastandarden DS 3033, som muliggør, at en boligs indeklima udtrykkes ved én værdiklasse.

Projektet indeholder følgende faser:
 • Opstart og mærkning af ejendomme.
 • Tilrettelæggelse og renovering.
 • Gennemførelse af renovering – herunder opsyn, dataindsamling og evaluering. Kommunikation af resultater.
Målgruppen er bygherre, rådgivere og udførende, som beskæftiger sig med renovering.

indeklima.jpg 

Projektet gennemføres af Dansk Standard.
GI bevilling
1.462.000 kr.

Videreudvikling af skimmel.dk
Projektets formål er dels drift af skimmel.dk herunder opretholdelse af rådgivningsfunktion, og dels udvikling af informationsmaterialet til driftspersonale og ejendomsfunktionærer.  Dertil kommer en række udviklings-aktiviteter vedrørende testmetoder og erfaringsopsamling i forlængelse af renoveringsprojekter samt et egentligt forskningsprojekt (Ph.d.).

Formålet med Ph.d. projektet er at skabe bedre viden om eksponeringsveje for skimmelsvamp i vækst og i dvale. 

Målgruppen for projektet er alle ejere, lejere, beboerorganisationer og driftspersonale.

SBi er projektleder på projektet.
GI bevilling
1.998.000 kr

Bæredygtig energirenovering af bevaringsværdige bygninger
Projektets overordnede formål er, at udvikle en ny praksis i kommunerne, som øger private og almene bygherrers råderum for at gennemføre energiforbedringer i bevaringsværdige ejendomme. ernergirenovering.png Det er planen, at resultaterne af projektet løbende stilles til rådighed for Energistyrelsen, der arbejder med en national strategi for energirenovering.

Projektet indeholder en række delprojekter:
 • Tværgående koordinering af delprojekter.
 • Analyse af bygherrens business case ved energirenoveringsprojekter.
 • Analyse af kommunernes rammer og sagsbehandling i forbindelse med energirenovering.
 • Analyse og gennemgang af kommunale cases vedrørende energirenovering.
 • Idekonkurrence – arkitekturdebat om bevaring / transformation.
 • Forberedelse af demonstrationsprojekter. 
Målgruppen for projektet er kommuner og bygherrer, rådgivere og udførende, som beskæftiger sig med energirenovering af bevaringsværdige bygninger.

Gate 21 er overordnet projektleder på projektet.
GI bevilling
1.110.250 kr.

Konceptudvikling - konkret energirenovering på ældre ejendom i Valby
Projektets formål er – med afsæt i en konkret ejendom – at udvikle et koncept for vidtgående boligforbedringer samtidig med vidtgående energiforbedringer på ældre ejendomme.  brainstorm.jpg

Målgruppen for projektet er ejere og lejere, kommuner og rådgivere. 

Projektet gennemføres overordnet af Kuben Management.
GI bevilling
475.000 kr.

Anvisning om vådrum
Formålet med projektet er en revision af den eksisterende vådrumsanvisning "By og Byg anvisning 200: Vådrum", således at ny viden indarbejdes i anvisningen. 

Revisionen vil overordnet have fokus på: Justeringer som følge af ændringer i bygningsreglementet og relevante normer, Klargøre og eksemplificere områder, som normalt volder problemer og  udvide med nye emner ex nye gulvafløbstyper. 
 brusehoved.jpg
Målgruppen er både projekterende, rådgivende og udførende parter. Endvidere kan anvisningen anvendes af studerende og private bygningsejere, som det hidtil har været tilfældet.

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling 
300.000 kr.

Bog - Toppen af København

Formålet med projektet er udarbejdelse af en alment tilgængelig bog om Københavns tårne, spir og kupler.

Det er planen at bogen skal indeholde en indgående beskrivelse af ca. 25 tårne og spir med fokus på deres tilblivelse, historie og samspil med de huse, som de er placeret på. Hvert tårn skal illustreres med rigt billedmateriale.

Målgruppen omfatter alle med interesse for byer og arkitektur.

Projektet gennemføres af forfatter Peter Olesen og forlaget Gyldendal.
GI bevilling
100.000 kr.

Murstensbyggeri fra 40'erne og 50'erne

Formålet er at sikre solid formidling af eksempler og viden, som ejendomsejere, rådgivere, brugere og myndigheder skal være opmærksom på ved renovering af murede boligbebyggelser fra 40'erne og 50'erne.

 

Målgruppen er primært private ejendomsejere, almene boligorganisationer, rådgivere, myndigheder og vidensinstitutioner samt foreninger og fonde.

Projektet gennemføres af Realdania.
GI bevilling
1 mio. kr.

Hvidbog om bæredygtighed

Formålet med projektet er at udarbejde en hvidbog, som samler resultaterne af kortlægning, afklaring og udvikling af en fælles terminologi for bæredygtighed i byggeriet. 

Følgende aktiviteter indgår i projektet: Dataindsamling (forskningsprojekter, rapporter m.v.), Bearbejdning af indsamlede data og udarbejdelse af hvidbog samt lancering af bogen (arrangementer, presse, artikler m.v.).

Projektets primære målgruppe er bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører.

 

Projektet gennemføres af Bygherreforeningen.
GI bevilling
585.000 kr.

Den værdiskabende renoveringsproces

Formålet med projektet er, at oversætte og videreudvikle relevante procesværktøjer og metoder fra nybyggeriet, så de kan anvendes på renoveringsområdet. Et element i dette er udvikling af et procesledelsesværktøj, da renoveringsprojekter har helt særlige udfordringer på dette område på grund af mange usikkerhedsmomenter. Projektet vil blandt andet bygge på LEAN tankegangen.

 værdiskabende renovering.JPG

Projektet gennemføres af Værdibyg.
GI bevilling
1.620.000 kr.

 2011

​Klik et håndværk - 2  Produktion af film og tilpasning af hjemmeside i form af 20 film primært for lærlinge på de tekniske skoler samt udførende håndværkere. FILM 2.jpg

Projektet gennemføres af Chroma Film og Teknik og Salg.
GI bevilling
1.537.500 kr.

Gode vådrum - drift

Drift af "Gode Vådrum"s - trailer, herunder undervisning på tekniske skoler, samt serviceaftaler på it- udstyr m.m. i trailer. 
Projektet gennemføres af BvB.
GI bevilling
750.000 kr.

God Kælderskik

Forundersøgelse af generel viden om god kælderskik blandt ejere og lejere. Udvikling af hjemmeside samt drift af denne.

Kælderskik.jpg 

Projektet gennemføres af Alectia.
GI bevilling
2.210.000 kr.

Drift og udvikling af Skimmel.dk

Hjemmesiden www.skimmel.dk opdateres løbende med ny viden om skimmelsvamp, og brugerne har via hjemmesiden mulighed for at stille konkrete spørgsmål som besvares af eksperter.

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
483.750 kr.

Renovering på dagsordenen 

Formålet er at skabe øget opmærksomhed om renovering – både i branchen og i offentligheden – kort sagt handler det om, at sætte renovering på dagsordenen. Et øget fokus på renovering skal skabe mere udvikling og accelerere produktivitetsudviklingen i sektoren. Renovation.JPG

Følgende aktiviteter udgør projektet: Arrangementer og events, Strategiudvikling, Interessentafdækningsanalyse, Hvidbog om renovering.

Projektet gennemføres af Bygherreforeningen.
GI bevilling 
4.100.000  kr.

Kampagne - "Better Living" 

Formålet med kampagnen 'Better Living' er gennem øget opmærksomhed, tværfagligt samarbejde og åben videnudveksling at sætte fokus på renovering af den eksisterende bygningsmasse i Danmark. tværfagligt samarbejde.png

Projektet gennemføres af DAC.
GI bevilling
456.250 kr.

Ventilationssystemer

Projektets overordnede mål er at udvikle innovative designprincipper til ventilationssystemer til eksisterende etageboliger med fokus på lavt energiforbrug og godt indeklima. ventilation.png

Målet nås gennem at udvikle, analysere og validere nye koncepter med henblik på at præcisere betingelserne for at opnå velfungerende ventilationssystemer i etageboliger. Desuden undersøges mulighederne for at opfylde betingelserne såvel gennem laboratorieafprøvninger som i fuldskala.

Projektet gennemføres af Statens Byggeforskningsinstitut.
GI bevilling
1.495.000 kr.

Verdenskongres om grønne tage

Københavns Kommune ønsker at lave en verdenskongres i 2012 i København med fokus på grønne tage. Det er tanken at samle førende eksperter fra hele verden for at diskutere case studier, forskning og politiske initiativer inden for feltet.

 

Projektet gennemføres af København Kommune.
GI bevilling
100.000 kr.

Renovering - en eksempelsamling

Projektet udvikler en eksempelsamling, som viser nytænkende og innovative renoveringsløsninger og dermed bidrager til at sætte renovering på dagsorden, viser potentialet i renovering og i sidste ende medvirker til at øge kvaliteten og iderigdommen i fremtidige renoveringsprojekter.
Renovering.bmp
Projektet gennemføres af Dansk Bygningsarv.
GI bevilling
940.313 kr.

Formidling af udviklingsprojekter

Projektet har fokus på at sikre bedre formidling af udviklingsprogrammer og -projekter til byggeriets aktører. Projektet udvikler metoder til præcis og effektiv formidling af nyudviklede initiativer, så disse når ud til og forbedrer byggebranchen. kommunikation.jpg Projektet udvikler en analysemetodik, der hjælper til at identificere, hvordan formidlingen kan målrettes gennem rette formidlingsform og medie, når man kender modtagerne.

Projektet gennemføres af Værdibyg.
GI bevilling
200.000 kr.

Danske bygningsmodeller version

Projektet er en fortsættelse af Danske Bygninngsmodeller, som består af en webportal, og er et delresultat af projektet "Den gode Håndværker".  webportal.bmp

Webportalen indeholder hovedsagelig 3D-modeller af etageejendomme fra p.t. 4 byggeepoker inden for perioden 1850-1960, og i tilknytning hertil en lang række 3D-modeller af sammenbygningsdetaljer og reparations-resumeer.

Danske Bygningsmodeller VERSION 2.0 er en udvidelse af portalen til også at omfatte denne seneste byggetekniske epoke, nemlig 1960-2000 – med hovedvægten lagt på de første to årtier i perioden.

Projektet gennemføres af sbs Rådgivning.
GI bevilling
395.000 kr.

Dansk byggeskik version 3.0

Projektet er en udvidelse af det tidligere projekt Dansk Byggeskik, som er et opslagsværk, der ligger frit tilgængeligt hos Byggecentrum. Opslagsværket indeholder en lang række faglige artikler, publikationer, billedarkiv, ordbøger, film mv. – alt sammen omhandlende boligetageejendomme fra perioden 1850-1970. Den nye VERSION 3.0 udvides til også at omfatte denne seneste byggetekniske epoke frem til år 2000.​

Projektet gennemføres af sbs Rådgivning.
GI bevilling
490.000 kr.

Lejeres holdninger og adfærd ved energirenovering

Formålet med projektet er at skabe ny viden om og inspiration til bygningsejere og administratorer vedrørende lejernes holdninger til energirenovering. Dermed skabes nye muligheder for og idéer til påvirkning af lejernes adfærd, der kan fremme energibesparelser i private udlejningsejendomme. Yderligere vil projektet kunne anskueliggøre for lejere, hvilke muligheder og begrænsninger det har, samt hvilke særlige punkter de skal være opmærksomme på i forbindelse med energirenoveringer.

Projektet gennemføres af Bygherreforeningen.
GI bevilling
2.800.000 kr.

Renovering på dagsordenen

Formålet er at skabe øget opmærksomhed om renovering – både i branchen og i offentligheden – kort sagt handler det om, at sætte renovering på dagsordenen. Renovation.JPG  Et øget fokus på renovering skal skabe mere udvikling og accelerere produktivitetsudviklingen i sektoren.

Projektet gennemføres af Bygherreforeningen.
GI bevilling
2.900.000 kr.

Tv-produktion om bygningskultur

 Det er målet, at udsendelserne på pædagogisk og underholdende vis skal øge interesserede seeres viden om istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme.

 

I otte programmer sættes to arkitekter på opgaven med at oplyse, begejstre, formidle og underholde. Serien sendes på DR oplysning i den bedste sendetid, og derudover vil DR, BDK og dens medlemsorganisationer deltage i formidling af seriens budskaber via portal og websites.

Projektet gennemføres af Bygningskultur Danmark.
GI bevilling
1.000.000 kr.

 2010

​Helhedsorienteret energirenovering

 Formålet med projektet er at gennemføre helhedsorienteret energirenovering af 2 udlejningsejendomme – en privatejet og en almen.
For at energirenoveringerne er helhedsorienterede skal der ud over reduktion af energiforbruget også ske en forbedring af indeklimaet og komforten i boligerne, ligesom løsningerne skal være robuste og funktionelle. Endvidere skal beboerne inddrages i processen.

 

Projektet gennemføres af Alectia A/S.
GI bevilling
1.811.000 kr. 

Skimmel.dk 2011

Hjemmesiden www.skimmel.dk opdateres løbende med ny viden om skimmelsvamp, og brugerne har via hjemmesiden mulighed for at stille konkrete spørgsmål som besvares af eksperter.

 

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
462.500 kr.

Gode Tage

Formålet med projektet er at videreføre projektet ’Gode Tage’, der har fået stor opmærksomhed på de tekniske skoler og i byggebranchen. Projektet består af transport af udstillingscontainer, permanent stand hos Byggecentrum i Ballerup samt opdatering og løbende reparationer af de to udstillingsmodeller og plancher. 

 

Projektet gennemføres af BvB.
GI bevilling
1.700.000 kr.

En succesfuld renovering

Formålet er at udvikle en drejebog med tilhørende værktøjer, der kan være med til at effektivisere og kvalitetsudvikle samarbejdet mellem de centrale interessenter i ethvert renoveringsprojekt, nemlig brugeren/beboeren,  rådgiverne/ejeren og de ofte mange forskellige håndværkere.

 

Projektet gennemføres af Teknologisk Institut.
GI bevilling
1.850.500 kr.

Bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne
Projektet vil sætte fokus på forholdene for de bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne, og hvordan man kan sikre og forvalte den kulturarv, bygningsmassen repræsenterer.
 
 
Projektet gennemføres af Foreningen Bevaringsværdige Bygninger.
GI bevilling
200.000 kr.
 
Projektimplementering
 
Projektets formål er – via en forstærket kommunikations- og markedsføringsindsats – at sætte renovering mere på dagsordenen i diverse medier, samt udbrede kendskabet til og anvendelsen af de konkrete projektresultater fra Renovering 2010. Indsatsen skal sikre størst muligt udbytte af de investerede midler i projekterne.

 

Projekt gennemføres af 2+1 Idébureau.
GI bevilling
2,25 mio. kr.

Film om pudsede facader

Projektet har til formål at opkvalificere de udførendes kendskab til korrekt brug af produkter og udførselsmetoder ved pudsning af ydervægge ved renoveringer og nypudsede facader. Videoklip skal blandt andet vise den korrekte måde at udføre forskellige pudstyper på efterisoleringer af ydervægge, herunder sprøjtepuds.

pudsede facader.png 

Projekt gennemføres af Erhvervsskolen Nordsjælland.
GI bevilling
231.068 kr. 

Benchmarking af energiforbrug

 Formålet med projektet er at give ejere og lejere let adgang til at sammenligne egen ejendoms el -, vand og varmeforbrug (indberettet ifm. den lovbefalede energimærkning) med forbruget i tilsvarende ejendomme.  Det skal være muligt at vurdere den enkelte ejendoms energieffektivitet for at identificere relevante energibesparelser. Samtidig skal det være nemmere at opstille de enkelte ejendommes energi- og miljøregnskab.

Projektet gennemføres af SBi.
GI bevilling
1.450.000 kr.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097