Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beløb til vedligeholdelse

§ 18 b satserne reguleres årligt

 § 18 og 18 b

​Til og med 1994 blev hensættelserne efter § 18 og 18 b beregnet ud fra et fast beløb pr. m2 for alle ejendomme.

Fra 1995 er hensættelserne individuelle for hver enkelt ejendom. GI beregner satserne (beløb pr. m2 årligt) for henholdsvis § 18 og 18 b. Der skal som udgangspunkt hensættes til vedligeholdelse af ejendommens samlede bruttoetageareal, altså for både bolig og erhverv.

 Fritagelse for erhverv (§18 c)

​GI kan i nogle tilfælde fritage udlejer for pligten til at hensætte efter § 18 b for den del af ejendommen, der kun anvendes til erhverv. GI kan give dispensation for erhvervslokaler, som ligger bygningsmæssigt adskilt fra boligerne, eller som ligger i en bygning, der er sammenbygget med boligdelen, men hvor erhvervet er adskilt fra boligdelen lodret ved fx en brandmur. Erhvervsarealet skal udgøre mindst 20 % af ejendommens samlede areal.
Dispensationen ophører, hvis der sker bygningsmæssige ændringer, så betingelserne for dispensationen ikke længere er til stede. Selv om der er givet dispensation for hensættelser til § 18 b, skal der stadig hensættes til § 18 for det areal, der er fritaget. Udgifter afholdt på de lokaler, der er givet dispensation for, kan tages med over vedligeholdelseskontoen.

Udlejer skal sende GI en ansøgning om dispensationen (§ 18 c) sammen med en kopi af BBR-ejermeddelelsen og en beliggenhedsplan. Det areal, som udlejer søger dispensation for, skal være markeret.

Hvis GI giver afslag på en ansøgning om dispensation, kan udlejer indbringe afgørelsen for ministeren for by, bolig og landdistrikter.

 Nedsatte hensættelser (§ 18 b, stk. 7)

​Hvis beboerrepræsentanterne eller et flertal af beboelseslejerne ønsker det, kan huslejenævnet beslutte at nedsætte § 18 b hensættelsen for en periode op til 5 år. Hensættelsen kan dog ikke nedsættes til et beløb, der er lavere end 15 kr. pr. m2.

Huslejenævnet kan blandt andet godkende en nedsættelse, hvis der på § 18 b kontoen står et beløb svarende til de sidste 5 års hensættelser eller ejendommens vedligeholdelsesstand er sådan, at der ikke skønnes at være behov for den "fulde" § 18 b hensættelse.
GI skal have en kopi af huslejenævnets afgørelse.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097