Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Er en konkret ejendom bindingspligtig?

Det kan du finde ud af ved at svare på spørgsmålene.

  Klik og gå i gang

Start spørgerække​​
Spørgerækken åbner i et nyt vindue.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke gemmer og bruger besvarelserne.

Nedenfor finder du forklaring på ord og begreber, der bruges i undersøgelsen.
Der kan være undtagelser som ikke er beskrevet. ​

 Kommuner - regulerede eller uregulerede

​I de regulerede kommuner gælder boligreguleringslovens kapitel II-V om huslejeregulering, vedligeholdelse og forbedringer. Udlejningsejendomme i regulerede kommuner kan være omfattet af bindingspligt efter boligreguleringslovens § 18 b.
I de uregulerede kommuner gælder lejelovens regler. Udlejningsejendomme kunne derfor være omfattet af den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a.

Ordningen med konto for forbedringer er ophævet med virkning pr. 1. juli 2015. Der oprettes ikke nye konti efter den 1. juli 2015.

Tjek om din kommune er reguleret eller ureguleret her:   

Kommuneoversigt

Kommunelisten åbner i et nyt vindue

 Bruttoetageareal

Bruttoetagearealet fremgår af ejendommens BBR-ejermeddelelse. Hvis BBR- ejermeddelelsen ikke er korrekt, kan opmålinger fra landinspektør eller arkitekt anvendes som dokumentation. Det skal fremgå af opmålingen, at den er foretaget efter reglerne i bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983.
Hvis bruttoetagearealet er fastsat af huslejenævnet, er det nævnets arealberegning, der skal anvendes.

Hvis der er sket ændring af ejendommens areal, skal udlejer indsende kopi af ny BBR-ejermeddelelse til GI som dokumentation for det ændrede areal. 

 Boliger

Der skal være beboelseslejligheder i ejendommen, for at der kan være bindingspligt.

Blandede lejemål - lejemål der indeholder både beboelse og erhverv - anses for beboelse. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983 § 1, stk. 1 litra g. 

Har udlejer sin egen bolig i ejendommen var denne bolig fritaget for bindingspligt efter den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a, når ejendommen var beliggende i en ureguleret kommune.
Er ejendommen beliggende i en reguleret kommune, er der bindingspligt for udlejers egen bolig.

 Ibrugtagning før 1. januar 1970

En ejendom skal være taget i brug før 1970 for at være omfattet af bindingspligten. Det gælder både efter den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a og boligreguleringslovens § 18 b.

For ejendomme og bygninger taget i brug før 1964 hensættes ét beløb til § 18 kontoen pr. m², mens der for ejendomme, som er taget i brug i 1964 og senere skal hensættes et mindre beløb pr. m².
Hvis en ejendom er opført før 1970, men ombygget i 1970 eller senere, er den som udgangspunkt omfattet af bindingspligt.
Det er ikke afgørende, hvad ejendommen har været taget i brug til. Ejendommen kan have været en erhvervsejendom på det tidspunkt, hvor ejendommen blev taget i brug.

 Mere end 80 % erhverv i ejendommen

I regulerede kommuner bruges reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV ikke for lejeforhold i ejendomme, hvor mere end 80 % af ejendommens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse. For sådanne ejendomme gælder lejelovens regler. Ejendommen kunne derfor være bindingspligtig efter den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a.

I private andelsboligforeninger, hvor der sker udlejning af beboelseslejligheder, medregnes andelshavernes egne andelslejligheder til beboelse.

I blandede lejemål regnes beboelsesdelen med til beboelsen ved beregning af fordelingen mellem beboelses- og erhvervsarealet.

Klubværelser henregnes til beboelsesdelen ved beregning af fordelingen mellem beboelses- og erhvervsarealet.

 Småhus

​Et småhus er en ejendom, som den 1. januar 1995 indeholdt færre end 7 beboelseslejligheder, og som ligger i en reguleret kommune. Der er ikke bindingspligt for småhuse.

 Andelsboliger

​Udlejede andelslejligheder er omfattet af bindingspligt, hvis boligreguleringslovens § 18 b og den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a, hvis der sker udlejning af mere end 2 beboelseslejligheder.

Der er også bindingspligt for erhvervslejemål, hvis ejendommen er omfattet af § 18 og 18 b.

 Ejerlejligheder

Ejerlejligheder er omfattet af bindingspligt efter boligreguleringslovens § 18 b og den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a, hvis en ejer har mere end 2 beboelseslejligheder i samme ejerforening (det gælder både udlejede og tomme lejligheder).

 1. januar 1995 som skæringsdato

​Antallet at beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995 er afgørende for om ejendommen i regulerede kommuner er omfattet af bindingspligten efter boligreguleringslovens § 18 b.

Hvis en ejendom ændrer status efter 1. januar 1995, og der nedlægges eller etableres beboelseslejligheder, ændrer det ikke ejendommens bindingspligt.

 Bindingspligtig

Når en ejendom er omfattet af bindingspligt betyder det, at udlejeren har pligt til at hensætte beløb, enten til ejendommens vedligeholdelse  efter boligreguleringsloven (§ 18 b konto), eller til forbedring af ejendommen  efter lejeloven (den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63 a konto). Bindingsbeløb skal som udgangspunkt indbetales til GI.
Bindingsbeløbene beregnes på grundlag af ejendommens areal med et bestemt beløb pr. m². Bindingsbeløbene skal anvendes til ejendommens vedligeholdelse og evt. forbedringer - (§ 18 b konti) eller alene til forbedringer (den indtil den 1. juli 2015 gældende lejelovs § 63a konti).

For § 18 b konti skal der hensættes af hele ejendommens areal. For § 63 a konti skulle der hensættes for arealet af beboelseslejligheder, dog ikke for ejers egen bolig i ejendommen.

 Egen bolig

​For § 18 b ejendomme skal der beregnes hensættelser af både beboelseslejligheder og erhverv. Ejers egen bolig skal regnes med til det bindingspligtige areal.
For de ejendomme, der indtil den 1. juli 2015 var omfattet af dagældende lejelovs § 63 a var det kun arealet af beboelseslejlighederne der skulle beregnes hensættelse for. Ejers egen bolig skulle ikke regnes med. 
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097