Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konto til vedligeholdelse - § 18 og 18 b

Læs her, hvornår en ejendom er omfattet, og hvad det betyder.

 Hvilke ejendomme er omfattet?

Reglerne om konti til vedligeholdelse gælder i de regulerede kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligreguleringslovens regler skal gælde.

I private udlejlingsejendomme i de regulerede kommuner skal ejeren sætte penge af til vedligeholdelse efter § 18 og 18 b i boligreguleringsloven, hvis der 1. januar 1995 var 7 eller flere beboelseslejligheder i ejendommen. Antallet af beboelseslejligheder den 1. januar 1995, er afgørende. Selv om der senere lægges lejligheder sammen, er der stadig bindingspligt.
Hvis ejendommen på et tidspunkt kun indeholder 2 beboelseslejligheder bortfalder bindingspligten dog.

Undtaget fra reglerne om bindingspligt efter § 18 b er:
  • Ejendomme, der er taget i brug den 1. januar 1970 og senere
  • Ejendomme, hvor mere end 80 % af det samlede areal den 1. januar 1980 blev anvendt til erhverv
  • Ustøttede private plejeboliger (efter lejelovens § 1, stk. 4)
  • Ejendomme opført med offentlig støtte (alment boligbyggeri)
  • Ejendomme vurderet som landbrug, gartneri, planteskoler og skovbrug.

 Hvad består en § 18 b ejendom af?

​En ejendom, som er omfattet af bindingspligt efter boligreguleringslovens § 18 b, består af:
• Alle bygninger på matriklen
• Alle bygninger på flere matrikelnumre, der ejes af samme ejer, er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har fælles friarealer eller driftsfællesskab
• Flere bygninger, der er samvurderet eller samnoteret i tingbogen

• Flere ejerlejligheder. der hører under samme ejerforening og   ejes af samme ejer.

 Ibrugtagningsåret og ombygning

Det år, hvor ejendommen eller bygningen oprindeligt er taget i brug, har betydning for, om ejendommen er omfattet af bindingspligten.
Der skal sættes forskellige beløb af pr. m², afhængig af om ejendommen er taget i brug før eller efter 1. januar 1964.
Hvis ejendommen er taget i brug efter 1.1.1970, skal der ikke hensættes til § 18 b.

Hvis en ejendom er opført og taget i brug kontinuerligt henover 1.1.1970, fx den første bygning i 1969 og den sidste i 1970, er hele ejendommen omfattet af bindingspligten efter boligreguleringslovens § 18 b.​

Hvis en ejendom er  taget i brug før 1. januar 1970, men ombygget senere, er den som udgangspunkt stadig omfattet af bindingspligt. Hvis der er gennemført en omfattende ombygning, som omfatter hele ejendommen, og ejendommen kan sidestilles med en nyopført ejendom, kan GI efter en konkret vurdering fritage den for bindingspligten.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097