Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regnskab

En gang om året skal udlejer indberette regnskab til GI. Det foregår, som du kan læse her.

 Indberetning af udgifter

​Du indberetter udgifter på bindingskontoen via Selvbetjening. Du skal bruge digital signatur eller NemID. 

 Hvem kan indberette udgifterne på gi.dk

​Den administrator, som GI har registreret på kontoen, kan indberette udgifter. Hvis ejeren selv administrerer, er det ham eller hende.
Som ejer har du mulighed for at give en ”stedfortræder” adgang til Selvbetjening. Det betyder, at stedfortræderen kan indberette udgifter digitalt for dig og også bruge de andre digitale muligheder på gi.dk. GI sender kvitteringen for indberetningen (opgørelsen) til stedfortræderen. Anden kontakt med GI vil stadig foregå direkte mellem dig og GI. ​

 Hvordan dokumenteres udgiften

​Du bekræfter hensættelsernes og udgifternes størrelse, og at beboerrepræsentanterne eller alle boliglejerne er underrettet om de afholdte udgifter.
Har du ikke underrettet lejerne, skal du stadig bekræfte hensættelsernes og udgifternes størrelse, men i stedet få din advokat eller revisor til at attestere, at udgifterne er afholdt efter reglerne. Du oplyser ved indberetningen mailadressen på din advokat/revisor, hvorefter GI videresender dine oplysninger til underskrift.

Du skal kun sende dokumentation for udgifterne i form af fakturaer og lignende, hvis vi beder om det.

 Særligt for §18 og 18 b

​Du skal dele udgifterne op i vedligeholdelses- og forbedringsudgifter.
Forbedringsudgifter kan du kun tage med over vedligeholdelseskontoen, hvis du har en accept fra beboerrepræsentanterne eller et flertal af boliglejerne, og hvis udgifterne ikke er dækket af en lejeforhøjelse eller en højere leje efter genudlejning.

 Særligt for § 63 a

Hvis saldoen på din konto er positiv skal du beskrive de forbedringsarbejder, som er udført.
Udgifter, som er afholdt i ejerens egen bolig eller i erhvervslejemål, kan du ikke indberette, da du ikke hensætter beløb til disse arealer. Hvis udgifterne omfatter arbejder, der er udført i både boliger og erhverv, skal du fordele udgifterne forholdsmæssigt efter arealet, så det kun er boligernes andel, du indberetter.

Lejerne skal altid underrettes om udgifter, som tages med over forbedringskontoen, Det er nemlig i princippet ikke muligt for at overføre saldoen fra år til år. Derfor skal lejerne godkende en ”udbetaling”, som i praksis har form af en modregning.
Hvis et flertal af lejerne ikke godkender udbetalingen (modregningen), kan GI ikke registrere udgifterne på kontoen. Ejeren kan vælge, enten at indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, eller at undlade at få udgifterne registreret. Afgør huslejenævnet en sag om udgifter på forbedringskontoen, skal GI have en kopi af afgørelsen, som vi følger.

Hvis kontoen er negativ, kan du ikke indberette udgifter. GI opskriver hvert år den negative saldo med årets beregnede hensættelser, indtil kontoer er i 0, hvorefter kontoen annulleres.

 Frist for indberetning

​Indberetningen af udgifter skal ske inden 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb. Hvis du ikke indberetter dine udgifter, sender vi en opgørelse og en opkrævning, hvis du skal indbetale.
Hvis du vil ændre i regnskabet til GI efter fristens udløb, kan det lade sig gøre op til tre år efter regnskabsperiodens udløb. Du kan få brug for det, hvis du fx har glemt at indberette udgifter for en periode. Der er en treårig forældelse for indberetning af udgifter.

 Ændring af regnskabsår

​Du kan få ændret regnskabsperioden i GI ved at sende os en kopi af årsopgørelsen fra SKAT eller en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097