Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Påbud fra huslejenævn

GI sikrer, at arbejdet på en ejendom bliver udført, når en lejer henvender sig til GI, fordi udlejeren ikke udfører det arbejde, som huslejenævnet har påbudt.

 Hvad er et påbud

Huslejenævnet kan pålægge en udlejer af en privat udlejningsejendom at lade bestemte arbejder udføre. Dette kaldes et påbud.

Huslejenævnets påbud kan dreje sig om følgende:

 • At udlejer mangler at renholde eller vedligeholde ejendommen 
  • § 19, stk. 3, i lejeloven .
 • At udlejer ikke har udført et forbedringsarbejde hurtigt nok
  • § 27, stk. 6, i boligreguleringsloven.
 • At udlejer ikke har gennemført energimærkning eller udarbejdet energiplan for ejendommen                        
  • § 27 a, stk. 2, i boligreguleringsloven
 • At udlejer for en byfornyet ejendom enten ikke har udarbejdet eller fulgt en plan for drift og vedligeholdelse af ejendommen
  • ​​​§ 54, stk. 5, i lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Huslejenævnet fastsætter en tidsfrist for, hvornår det enkelte arbejde skal være udført.

Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes med et beløb, der svarer til værdien af det påbudte arbejde, hvis fristen overskrides. Lejenedsættelsen gælder, indtil det påbudte arbejde er udført.

 GI kan udføre arbejdet

​Lejeren kan efter §60 i boligreguleringsloven bede GI om at udføre arbejdet for udlejers regning, hvis en udlejer ikke har udført det påbudte arbejde, inden huslejenævnets frist.

GI kan udføre arbejdet i alle private udlejningsejendomme uanset om ejendommen er beliggende i en ureguleret eller i en reguleret kommune.

GI kan godt behandle sagen, selv om en udlejer indbringer huslejenævnets kendelse for domstolene. Klage over huslejenævnets afgørelse har ikke opsættende virkning.

GI kan kun udføre de påbudte arbejder

GI kan kun udføre de arbejder, som huslejenævnet har påbudt. Hvis påbuddet er uklart, beder GI huslejenævnet om at præcisere, hvilke arbejder, der er omfattet er påbuddet.

Når en lejer har bedt GI om at udføre påbudsarbejdet, vil GI tage stilling til, om GI vil udføre arbejdet for udlejers regning.

 GI udfører ikke de påbudte arbejder

​GI kan beslutte ikke at udføre arbejdet på grund af ejendommens særlige forhold. Der kan f.eks. være tale om en meget forsømt ejendom, eller at ejendommens økonomi er meget dårlig.

Hvis GI beslutter ikke at udføre arbejdet, sender GI afslaget til udlejer, lejer og huslejenævnet. Huslejenævnet skal da træffe afgørelse om, at ejendommen skal tvangsadministreres.

Tvangsadministration

Lejerne kan også bede huslejenævnet om at beslutte, at ejendommen sættes under tvangsadministration, når udlejer ikke overholder fristen for et nyt påbud, og GI enten 2 gange tidligere har udført arbejder for udlejers regning eller 1 gang tidligere inden for de sidste 2 år har udført arbejder for udlejers regning. Huslejenævnet kan så beslutte, at ejendommen skal tvangsadministreres. Det gælder dog kun ejendomme, hvor mindst 2 lejligheder er udlejet helt eller delvist til beboelse. Når huslejenævnet har besluttet, at ejendommen skal tvangsadministreres, udpeger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en tvangsadministrator, der gennemfører påbudsarbejderne.

 Betaling for GI's arbejde

​GI har krav på at få dækket alle udgifter, herunder også udgifter til eventuelle forundersøgelser. Dette gælder, uanset om GI udfører arbejdet eller ej. GI's teknikerhonorar reguleres hvert år pr. 1. januar. Hvis beløbet ikke indbetales, tinglyser GI lån i ejendommen. Lånet har pant- og fortrinsret forud for al anden pantegæld. Udlejer skal betale tinglysningsafgiften.

Hvis GI beslutter at udføre arbejdet, vil der blive tinglyst meddelelse på ejendommen. Udlejer skal betale tinglysningsafgiften. Meddelelsen vil blive aflyst, når GI's samlede udlæg er betalt.

Når arbejdet er udført, sender GI en samlet opgørelse til udlejer med krav om indbetaling inden for en nærmere angiven frist. Opgørelsen indeholder GI's samlede udgifter til håndværkere, materialer, teknisk bistand, administration, renter og tinglysningsafgift.

Hvis udlejer ikke betaler udgifterne, kan GI foretage lejetilbage-holdelse eller yde lån til udlejer.

Lejetilbageholdelse

Ved lejetilbageholdelse kan GI beslutte, at 50 % af lejeindtægten skal indbetales til GI, indtil de samlede udgifter er betalt. Denne beslutning tinglyses på ejendommen. Udlejer skal betale tinglysningsafgiften. Når de samlede udgifter er betalt, aflyses meddelelsen.

Lån

I stedet for lejetilbageholdelse kan GI vælge at yde lån til udlejeren. Udlejeren skal afdrage lånet. Lånet forrentes pt. med en rente på 8,0 % p.a.

Lånet sikres ved pant i ejendommen. Lånet har pant- og fortrinsret forud for al anden pantegæld. Udlejer skal betale udgifterne.

 Hvis du er udlejer

​Når huslejenævnets frist for at udføre arbejdet er overskredet, kan lejer bede GI om at udføre arbejdet. Når lejer har kontaktet GI, vil udlejer blive informeret om, at der er indbragt en sag.

GI vil besigtige ejendommen umiddelbart efter, at sagen er indbragt.

Hvis udlejer med det samme meddeler GI, at arbejdet er udført, vil GI afslutte sagen, når det er konstateret, at arbejdet er udført.

Ved besigtigelsen vurderer GI de påbudte arbejder og ejendommens almindelige vedligeholdelsesstand, bl.a. for at vurdere GI's sikkerhed, hvis der skal tinglyses pant i ejendommen.

Efter besigtigelsen bliver der udarbejdet en teknikerrapport, som nærmere beskriver, hvad der skal udføres. Rapporten sendes til udlejer.

 Hvis du er lejer

Lejer kan anmode GI om at udføre arbejdet, når huslejenævnets frist for at udføre arbejdet er overskredet. Send din anmodning vedhæftet kopi af huslejenævnsafgørelsen til gi@gi.dk

GI kan kun udføre de arbejder, som huslejenævnet har påbudt. Hvis påbuddet er uklart, beder GI huslejenævnet om at præcisere, hvilke arbejder, der er omfattet er påbuddet.

Når lejer har bedt GI om at udføre arbejdet, vil GI informere udlejer om, at der er indbragt en sag.

GI vil besigtige ejendommen umiddelbart efter, at sagen er indbragt. Når ejendommen er besigtiget, vil der blive udarbejdet en teknikerrapport, som nærmere beskriver, hvad der skal udføres. Rapporten sendes til udlejer.

Hvis udlejer med det samme meddeler GI, at arbejdet er udført, vil GI afslutte sagen, når det er konstateret, at arbejdet er udført.

Både lejer og udlejer får besked om besigtigelsen og har mulighed for at deltage. Lejer skal give GI og evt. udlejer eller dennes repræsentant adgang til lejemålene, så det er muligt at vurdere, hvorledes arbejdet skal udføres.

Ved besigtelsen vurderer GI de påbudte arbejder og ejendommens almindelige vedligeholdelsesstand, bl.a. for at vurdere, om GI skal udføre påbuddet, idet GI ikke har pligt til at udføre arbejdet.

Der kan være forhold, som kan forsinke arbejdet, f.eks. vejret. Men arbejdet vil blive udført hurtigst muligt. Når arbejdet er udført, afsluttes sagen.

Hvis GI beslutter ikke at udføre arbejdet, sender GI afslaget til udlejer, lejer og huslejenævnet. Huslejenævnet skal da træffe afgørelse om, at ejendommen skal tvangsadministreres.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097