Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Persondatapolitik

Formålet med GI’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 Dataansvarlig

​Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Grundejernes Investeringsfond 
Ny Kongensgade 15, 1472
København K
CVR-nr: 26092515 
e-mail: gi@gi.dk, tlf.: 82 32 23 00 

GI’s databeskyttelsesrådgiver (DPO) er: 
Juridisk chef Marianne Mosbæk
 e-mail: mam@gi.dk, tlf. 82322311

 Formål med GI's indsamling af personoplysninger

GI indsamler oplysninger for at opfylde de forpligtelser og løse de opgaver, som GI varetager i henhold til lejeloven og boligreguleringsloven: 
• Administrere bindingskonti, jf. boligreguleringslovens § 18 b og lejelovens § 63 a 
• Offentliggøre vedligeholdelsesregnskaber indberettet af udlejere, jf. boligreguleringslovens § 18, stk. 3
• Udføre påbudte renholdelses-, vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i private udlejningsejendomme, jf. boligreguleringslovens § 60 
• Registrere ejere af private udlejningsejendomme med beboelseslejligheder jf. reglerne om frakendelse af administrationsretten i lejelovens § 113 a 
• Administration af private udlejningsejendomme, jf. lejelovens § 113 b 
• Yde lån til forbedring og vedligeholdelse af bindingspligtige ejendomme, jf. boligreguleringslovens §§ 58-59 b 
• Yde tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter inden for bolig- og byfornyelsesområdet, tilskud til oplysnings- og informationsvirksomhed for ejere og lejere, tilskud til rådgivning ved etablering af toilet og bad. GI's hjemmel til at behandle personoplysninger

GI har hjemmel til at behandle personoplysninger i tilknytning til bindingskonto, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse og udføre en offentlig myndighedsopgave, som GI er pålagt i lejeloven og boligreguleringsloven. 

I tilknytning til optagelse af lån og ved ansøgning og modtagelse af tilskud til udviklingsprojekter, informationsvirksomhed og rådgivning har GI hjemmel til behandling af personoplysningerne for at opfylde en aftale, som den registrerede er part i.

 Hvilke personoplysninger behandler GI

GI behandler følgende oplysninger: 

Almindelige personoplysninger: 
Hovedparten af de personoplysninger GI behandler er almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse og cpr.nr., hovedsagelig på ejere af private udlejningsejendomme. Desuden registreres det, om ejerne er kategoriseret som PEP (politisk eksponerede personer, herunder nærtstående eller nære forretningsforbindelser til PEP).

Endvidere behandler GI almindelige personoplysninger på lejere samt repræsentanter for ejere og lejere, herunder administratorer, advokater og revisorer. 

Endelig behandler GI personrelaterede oplysninger, såsom tingbogsoplysninger, ejendomsoplysninger, herunder BBR-oplysninger, oplysninger fra digitale byggesagsarkiver, huslejenævnsafgørelser samt oplysninger om indberettede regnskaber og resultater af stikprøvekontrol af regnskaber.
 
Personfølsomme oplysninger: 
Under personfølsomme oplysninger hører bl.a. oplysninger om helbred, strafbare forhold eller væsentlige sociale forhold. I GI vil behandlingen heraf være relevant og nødvendig i sager om påbudt vedligehold efter boligreguleringslovens § 60, i frakendelsessager efter lejelovens § 113 a samt i sager om administration af private udlejningsejendomme efter lejelovens § 113 b. Personfølsomme oplysninger kan også indgå i lånesager og i sager om tilskud til udviklingsprojekter.

 Opbevaring af personoplysninger

GI opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål der er nævnt.  Læs mere om opbevaringstiden for de personnoplysninger GI behandler under "Slettefrister" længere nede.

 Dine rettigheder

​Du har 
• ret til at få oplyst, hvilke oplysninger der opbevares om dig, og hvad de bruges til, og hvor de stammer fra 
• ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, eller sletning af dine personoplysninger 
• ret til at få kopi af de personoplysninger, som du selv har afgivet i et almindeligt læsbart format 
• ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis en behandling er baseret på samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der er foretaget, før din tilbagekaldelse af samtykke 
• ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset 
• særligt har du ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis GI’s hjemmel til behandling af en sag er udførelse af en myndighedsopgave, har du ikke krav på at få slettet dine oplysninger, eller ret til at modsætte dig behandlingen eller få behandlingen af personoplysninger begrænset.

 Modtagere

GI kan dele dine personoplysninger med: 
• SKAT 
• Huslejenævnet 
• Ekstern administrator i henhold til lejelovens § 113 b

 Klage

Hvis du har indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 Slettefrister

1. Konto 
10 år efter en konkret sag er afsluttet, eller kontoen er ophævet. 

2. Lån 
Udbetalte lån: 5 år efter lånets ophør 
Låneansøgninger, der er afslået/bortfaldet: 2 år efter afslag/bortfald 

3. Påbud 
5 år efter færdigbehandling, hvis ejer udfører arbejdet. 
12 år efter færdigbehandling, hvis GI udfører arbejdet.

4. Tilskud efter boligreguleringslovens § 61 
Udbetalte tilskud: 5 år efter tilskuddets ophør 
Tilskudsansøgninger, der er afslået: 1 år efter afslag 

5. Registrering af ejer efter lejelovens § 113 a af manglende efterlevelse af huslejenævnets afgørelser
Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4: 4 år efter endelig afgørelse/dom
Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5: 12 år efter registrering i GI 
Lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 6: 4 år efter endelig afgørelse/dom

6. Registrering af ejer 3 gange efter § 113 a, stk. 4 
Hvis sagen går til domstolene: 
Ved frifindelse: Alle registreringer omfattet af dommen slettes efter 2 år. 
Ved domfældelse, hvorefter administration af udlejerens ejendomme skal varetages af GI: se pkt. 7. 

7. Administration af private udlejningsejendomme efter lejelovens § 113 b 
Sagen slettes 10 år efter administrationens ophør 

8. Aktindsigt 
5 år efter færdigbehandling
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097