Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af ejere

Det er bestemt ved lov, at det skal have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn.

 Frakendelse af ret til at administrere udlejningsejendomme

Ejere kan få frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme, hvis de ikke efterlever huslejenævnenes afgørelser. GI skal registrere ejere af udlejede beboelseslejligheder, når:

  • Huslejenævnet indberetter, at ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4)
  • GI efter § 60 i boligreguleringsloven har igangsat det arbejde, som huslejenævnet har påbudt ejer at udføre inden for en given frist (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5)
  • Anklagemyndigheden indberetter oplysninger om, at en ejer er straffet i medfør af lejelovens § 6 (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 6)

GI meddeler huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 eller flere gange inden for en periode på henholdsvis 2 år (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 4) eller 10 år (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 5) eller når GI har konstateret at en ejer inden for en 2-årig periode dels er idømt straf efter lejelovens § 6, dels ikke har efterlevet en eller flere huslejenævnsafgørelser.

Huslejenævnet foretager herefter en vurdering af, om de formelle regler for frakendelse er opfyldt. I bekræftende fald bliver ejeren politianmeldt, og anklagemyndigheden beslutter, om sagen skal afgøres ved domstolene.

 Indberetning til GI

Huslejenævnet skal indberette oplysninger til GI om endelige afgørelser, som en ejer ikke har efterlevet. Dette fremgår af § 113 a, stk.4 i lejeloven. GI har udarbejdet et skema til denne indberetning. Der kan også indberettes digitalt på www.huslejenaevn.dk.

 Registrering af ejer

GI registrerer ejer efter 3 bestemmelser i lejelovens § 113 a: 
LL § 113 a, stk. 3, nr. 4
Når et huslejenævn bliver opmærksom på, at ejendommens ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse, indberetter nævnet ejeren til GI. Det gælder for alle typer af afgørelser – fx tilbagebetaling af varme og depositum, afgørelser om lejenedsættelse og påbud om manglende vedligeholdelse.

GI skal derefter registrere ejeren og den afgørelse, der ikke er efterlevet.

GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 2 år.

Ejer og eventuel administrator bliver orienteret hver gang, GI registrerer en afgørelse.
LL § 113 a, stk. 3, nr. 5
Når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder efter § 60 i boligreguleringsloven, skal GI registrere ejeren og afgørelsen.
GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 10 år.

LL § 113 a, stk. 3, nr. 6

Når anklagemyndigheden indberetter oplysninger om, at en ejer er straffet i medfør af lejelovens § 6 (lejelovens § 113 a, stk. 3, nr. 6

GI orienterer huslejenævnet når en ejer inden for en 2-årig periode dels er idømt straf efter lejelovens § 6, dels ikke har efterlevet en eller flere huslejenævnsafgørelser.

Politianmeldelse og frakendelse
Huslejenævnet politianmelder ejeren, hvis der er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse. Sagen bliver derefter afgjort ved domstolene.
Administration i frakendelsesperioden
Træffer domstolen afgørelse om, at en ejer skal frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme, overtager GI administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. Bekendtgørelse nr. 682 af 20. juni 2007 har fastsat reglerne for denne administration.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097