Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Specificeret vedligeholdelsesregnskab

Ejere eller administratorer af ejendomme, som er omfattet af kapitel II - IV i boligreguleringsloven, skal indsende et specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI, som gør det tilgængeligt for lejerne på gi.dk.

 Introduktion

​For ejendomme, som ikke har en bindingskonto efter boligreguleringslovens § 18 b, men som er omfattet af boligreguleringslovens kap. II - IV, skal der indberettes et specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI. Det kan ske via Selvbetjening på gi.dk. Bestemmelsen fremgår af boligreguleringslovens § 18, stk. 3. Det fremgår nedenfor, hvad reglerne går ud på, og hvilke ejendomme der er omfattet.

For ejendomme, der har en bindingskonto efter § 18 b, skal specifikationen indgives sammen med indberetningen af udgifter for vedligeholdelsesregnskabet efter §§ 18 og 18 b.

I det følgende gennemgås reglerne for det specificerede vedligeholdelsesregnskab for de ejendomme, som ikke har en § 18 b bindingskonto i GI.

 Hvornår skal vedligeholdelsesregnskabet sendes til GI

Det første specificerede vedligeholdelsesregnskab, der skal indberettes til GI, er regnskabet for kalenderåret 2015, altså perioden 1.1.2015 – 31.12.2015.

Fristen for at indsende regnskabet er 6 måneder efter udløbet af kalenderåret, det vil sige 1. juli 2016. Hvis ejeren har forskudt regnskabsår, er det første regnskab, der skal indberettes til GI, det regnskab der starter i 2015, fx 1.2.2015 – 31.1.2016, som har frist 1. august 2016.

Har du ikke indberettet regnskabet indenfor fristen, kan du dog stadig nå at indsende regnskabet senere.​

 Hvordan skal regnskabet indberettes

Du indberetter det specificerede vedligeholdelsesregnskab ved at bruge Selvbetjening på gi.dk. Ejer eller administrator skal bruge NemID (privatperson) eller virksomhedens NemID og nøglekort/nøglefil knyttet til virksomhedens signatur for at logge ind.

For ejendomme uden en §18b bindingskonto har GI registreret ejerforholdet, hovedsageligt på baggrund af en samkøring med BBR-registret. Vi har kun registreret en administrator, hvis vi har fået oplyst af ejeren, at ejendommen administreres af en anden. Hvis der er registreret en administrator, er det denne, der kan indberette via Selvbetjening.dk. Hvis GI får besked om, at der er en administrator på ejendommen, vil vi registrere dette. GI skal i så fald have oplyst administrators CPR- eller CVR-nummer.

Når du er logget ind og har valgt den ejendom, du vil indberette for, og som GI har givet et kontonummer, skal du anvende funktionen "Indberet udgifter" i menuen under Konto.

Hvis du ikke får den ejendom frem, som du vil indberette for, kan du kontakte GI, enten på gikonto@gi.dk eller tlf. 82322300. GI vil herefter oprette ejendommen, så du kan indberette. Det har ikke været muligt for GI at indhente oplysninger om alle de ejendomme, som er omfattet af den nye indberetningspligt, og derfor er det ikke alle ejendomme, der er oprettet.

Du skal indtaste saldoen pr. periodens start, og både en start- og slutdato. Det vil for ejere med kalenderår være startdato 1.1.2015 og, som udgangspunkt, slutdato 31.12.2015, da det fremgår af § 18, stk. 3, at det er et "årsregnskab", der skal indsendes. Det fremgår imidlertid ikke, at der ikke kan ske opdeling i flere perioder for et årsregnskab, og GI har derfor overladt til ejeren selv at vælge slut- og startdato.

I næste billede indtaster du periodens § 18 hensættelser og udgiftsbeløbet, som dernæst skal specificeres. Du kan vælge at specificere udgifterne i en af de to standarder, som GI har lagt ud, enten fagopdelt eller opdelt på bygningsdele – eller du kan vælge at oprette din egen "kontoplan", som du kan bruge på alle ejendomme og alle regnskaber.

Har du ikke mulighed for at indberette digitalt, kan du sende oplysningerne på en mail til gikonto@gi.dk.​

  Hvad er et specificeret vedligeholdelsesregnskab

Det specificerede vedligeholdelsesregnskab er et regnskab over de lovpligtige hensættelser (efter boligreguleringslovens § 18) og udgifter til vedligeholdelse i den pågældende periode. Saldoen overføres fra år til år.

Efter de regler, som var gældende indtil 1. juli 2015, skulle udlejere sende vedligeholdelsesregnskabet til lejerne i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelse, og lejerne kunne kræve at få det udleveret. Det er dette regnskab, som nu i stedet skal indberettes til GI.

GI sørger for, at ejer eller administrator kan indberette regnskabet til GI og for at lejerne kan se regnskabet på gi.dk under "Se vedligeholdelsesregnskab". GI kontrollerer ikke de indberettede regnskaber.​

 Beregning af satser og hensættelser

Satsen til vedligeholdelse er et bestemt beløb pr. m2 årligt. Beløbet reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.

Der skal hensættes til vedligeholdelse af hele ejendommens bruttoetageareal, også for erhvervsarealer. Det årlige hensættelsesbeløb er således årets sats x ejendommens bruttoetageareal.

I andelsboliger skal der kun hensættes af arealet af de udlejede lejligheder. Det er arealet pr. ultimo regnskabsåret, der skal bruges hele året. For restejendomme i ejerforeninger hensættes kun af arealet af usolgte lejligheder og årets hensættelse beregnes på grundlag af arealet ved regnskabsårets afslutning. Arealet, og dermed hensættelserne reduceres altså i takt med at der sælges lejligheder. 

For ejendomme, som er taget i brug efter 1.1.1995, er satserne til vedligeholdelse ens for alle ejendomme, som fremgår af GI's oversigt:
Satser for ejendomme.

For ejendomme, som er taget i brug efter 1969 og før 1.1.1995, skal satserne beregnes individuelt, fordi der skal tillægges en andel af "henlæggelsesbeløbet" – det beløb, der ved udgangen af 1994 var henlagt eller kunne henlægges til fornyelse af ejendommens tekniske installationer. Hvis du kender henlæggelsesbeløbet, kan du beregne satserne ved at bruge GI's beregningsskema:
Beregningsskema​

Opgørelse af henlæggelsesbeløbet

Det beløb, der årligt blev henlagt til fornyelse af ejendommens tekniske installationer, var indtil 1994 et beløb, der indgik i det omkostningsbestemte lejebudget. Beløbet var forskelligt fra ejendom til ejendom, fordi det kom an på, hvad der var i hver enkelt ejendom af tekniske installationer. Beløbet blev fra den 1. januar 1995 delvist "flyttet" fra budgettet. Beløbet skulle gøres op pr. m2, og – for ejendomme taget i brug efter 1.1.1970 - overføres med 2/3 til § 18 hensættelsen, og 1/3 kunne lægges til ejendommens kapitalafkast i budgettet.

 Henlæggelsesbeløbet skulle gøres op som summen af de beløb, der lovligt henlagdes eller kunne være henlagt til fornyelse af de tekniske installationer ved udgangen af 1994. Beløbet skulle gøres op for samtlige tekniske installationer, også selvom det helt eller delvist ikke tidligere havde indgået i lejebudgettet.

 

Eksempler på tekniske installationer

Nogle huslejenævn havde normtal for, hvordan henlæggelsesbeløbet for de enkelte installationer skulle beregnes. Normtal fra huslejenævnene i København og Frederiksberg fremgår også af :

Hvis du ikke har, og ikke kan finde, oplysninger om de tekniske installationer, og dermed henlæggelsesbeløbet, pr. 31.12.1994, kan du evt. bruge et gennemsnit for det område, hvor ejendommen ligger. Gennemsnittet er beregnet af GI på baggrund af de indberetninger, som vi modtog i 1994.

Gennemsnitlige henlæggelsesbeløb

GI er ikke ansvarlig for evt. brug af disse gennemsnitlige beløb, og det fremgår hverken af boliglovene eller nævns- og retspraksis, at de gennemsnitlige henlæggelsesbeløb kan anvendes. ​


 Hvilke ejendomme er omfattet?

​​Her kan du læse, hvilke ejendomme der er omfattet af reglerne om at indsende et specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI (ud over de bindingspligtige § 18 b ejendomme). Der er en gennemgang af såvel de ejendomme, som er omfattet samt, dem der er undtaget.

Hovedreglen

Hovedreglen er, at alle ejendomme i regulerede kommuner er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II – IV, herunder kapitel III om vedligeholdelsesregnskaber. Disse ejendomme er derfor også omfattet af reglen i boligreguleringslovens § 18, stk. 3 (som står i kapitel III) om at indsende et særskilt – specificeret - vedligeholdelsesregnskab til GI, med mindre ejendommen er omfattet af bindingspligt efter lovens § 18 b (i så fald gælder en tilsvarende pligt efter boligreguleringslovens § 22 a). 

Der er ingen bestemmelse i boligreguleringsloven, som undtager ejendomme omfattet af lovens kapitel II-IV for at indsende et specificeret vedligeholdelsesregskab til GI - se dog under "Undtagelser".

Regnskabet har (som også ved § 18 b) efter tidligere gældende regler skullet vedlægges ved varsling af omkostningsbestemt leje, ligesom lejerne har kunnet kræve at få regnskabet udleveret. Pligten til at udarbejde regnskabet er uændret, og kun pligten til indberetning til GI er et nyt lovkrav.

Udlejere af ejendomme, som er taget i brug efter 1969, skal således indberette regnskabet til GI. Det gælder dog ikke småhuse.

Ejendomme, som er taget i brug før 1.1.1970, som havde mere end 6 beboelseslejligheder den 1.1.1995, er også omfattet, hvis der i dag kun er 1 eller 2 beboelseslejligheder tilbage. Disse ejendomme har tidligere haft en bindingskonto efter § 18 b, men kontoen er blevet ophævet i GI på grund af salg af lejligheder el. lign. Det er typisk "restejendomme" (flere ejerlejligheder ejet af den samme i én ejerforening) og andelsboligforeninger.

Andelsboligforeninger

I andelsboligforeninger er det antallet af udlejede beboelseslejligheder den 1.1.1995, der er afgørende. Andelsboligforeninger med mere end 6 udlejede lejligheder den 1.1.1995, er (var) omfattet af boligreguleringslovens kap. II - IV. Hvis ejendommen i dag har 1 eller 2 udlejede beboelseslejligheder tilbage, er den derfor omfattet af reglen om at indberette vedligeholdelsesregnskab til GI.

Hvis der er andelsboligforeninger, som er taget i brug efter 1.1.1995, og hvor der ved ibrugtagningen var 7 eller flere udlejede beboelseslejligheder, er disse også omfattet af reglen om at indberette specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI.

GI har foretaget en samkøring med BBR-registreret med henblik på at kunne orientere alle andelsboligforeninger om reglerne. GI kender dog ikke antal udlejede beboelseslejligheder på skæringsdatoen (1.1.1995 eller ibrugtagningstidspunktet). Hvis en andelsboligforening får brev fra GI om dette, beder vi om, at andelsboligforeningen giver GI besked om, hvorvidt der finder udlejning sted af beboelseslejligheder i dag, også selvom der ikke finder udlejning sted. Hvis der udlejes beboelseslejligheder, skal vi også have at vide, hvor mange beboelseslejligheder der var udlejet på skæringsdatoen.

Ejendomme med lejemål hvor lejen er fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 ("gennemgribende forbedret")

Ejendommene er omfattet af reglerne i kapitel II – IV i boligreguleringsloven, herunder kapitel III om vedligeholdelse mv., og dermed også § 18, stk. 3 om vedligeholdelsesregnskaber til GI. Det fremgår ingen steder, at boligreguleringslovens kapitel III kan fraviges, uanset om ejendommen kun omfatter lejemål, hvor lejen er fastsat efter lovens §5, stk. 2. Ejeren har derfor pligt til at indberette vedligeholdelsesregnskab til GI.

Det er uden betydning, hvilke lejereguleringsregler der anvendes, og at der ikke varsles vedligeholdelseshensættelser.

Ejendomme omfattet af boligreguleringslovens § 15 a ejendomme, jf. lejelovens § 53 stk. 3 – 6

Efter § 15 a i boligreguleringsloven kan reglerne i lovens § 5 – 10, § 11, stk. 2 og 3 og § 12 - 14 fraviges i de tilfælde, der er omfatter af lejelovens §53, stk. 3-6, som omfatter følgende: 

  • ​​​Når lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der den 31. december 1991 lovligt udelukkende benyttedes til erhvervsformål, jf. reglerne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Det samme gælder, hvis lokalerne senest inden denne dato lovligt var benyttet, eller lovligt var indrettet, udelukkende til erhvervsformål.
  • Udlejning til helårsbeboelse, når lejeforholdet angår en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Det samme gælder lejligheder og enkeltværelser i nye påbyggede etager, hvor der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004. 

Det fremgår ingen steder, at boligreguleringslovens kapitel III (§ 18 – § 22) kan fraviges. Ejendommene er derfor omfattet af reglerne om indberetning af vedligeholdelsesregnskaber til GI i boligreguleringslovens kapitel III (§ 18, stk. 3).

Undtagelser

Følgende ejendomme er efter boligreguleringslovens § 4, ikke omfattet af reglen i boligreguleringsloven §18, stk. 3, om at indsende specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI:

  • ​Almene boligorganisationer og støttede private andelsboligforeninger mv.
  • Selvejende institutioner (mv. bestemmelsen nævner specifikke love)
  • Almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region
  • 80/20-ejedomme – (ejendomme, hvor mere end 80 % af ejendommens bruttoetageareal pr. 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse)
  • Enkeltværelser
  • Småhuse (ejendomme, der pr. 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder).​

Småhuse (ejendomme der pr. 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder) 

Disse ejendomme var ikke omfattet af tidligere gældende regler om indberetning og er ikke omfattet af den nye regel i boligreguleringslovens § 18, stk. 3 om indberetning af vedligeholdelsesregnskab til GI.

Det følger af boligreguleringslovens § 4, stk. 5, hvorefter reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV ikke gælder (bortset fra enkelte bestemmelser) for småhuse.  

"Småhuse" opført efter 1. januar 1995 (ejendomme med 6 eller færre beboelseslejligheder senere end denne dato)

Det fremgår ikke direkte af loven, om disse ejendomme er omfattet af pligten til at indsende regnskab til GI, men GI antager på følgende baggrund, at der ikke skal indberettes regnskab:

Efter ordlyden af § 4, stk. 5 gælder reglerne i kapitel II – IV ikke for ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. Ejendomme, som er opført efter den 1. januar 1995 med 6 eller færre beboelseslejligheder opfylder således ikke kriteriet om at være opført den 1. januar 1995. Sådanne ejendomme skulle derfor umiddelbart være omfattet af reglerne i kapitel III i loven. GI har spurgt ministeriet, som er af den opfattelse, at ejendomme med 6 eller færre beboelseslejligheder opført efter den 1. januar 1995 ud fra en formålsfortolkning er omfattet af boligreguleringslovens § 4, stk. 5. Formålet med reglerne var at lette administrationen for mindre ejendomme, og på den baggrund skal små nye ejendomme ikke have udvidet de administrative byrder ved at skulle indberette vedligeholdelsesregnskaber til GI. Ejendommene er efter ministeriets opfattelse derved undtaget for indberetning af vedligeholdelsesregnskaber efter § 18, stk. 3.

 Hvad står der i reglerne

​​​For ejendomme, som har en § 18 b konto i GI, skal udlejer fremover sende et specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI. 

Det fremgår af boligreguleringslovens § 22 a, stk. 3, 2. punktum, som blev indført ved lovændringen, der trådte i kraft 1.7.2015: "Udlejeren skal til brug herfor udarbejde et særskilt vedligeholdelsesregnskab for vedligeholdelsesudgifterne fordelt på de enkelte arbejder eller kategorier af arbejder. En positiv eller negativ saldo overføres til det følgende regnskabsår". Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at udlejeren skal indberette vedligeholdelsesregnskabet til GI, så lejerne fremover vil kunne finde oplysningerne på GI's hjemmeside.

For ejendomme, som er omfattet af reglerne om at hensætte til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18, skal udlejer fremover sende et specificeret vedligeholdelsesregnskab til GI. 

Det fremgår af boligreguleringslovens § 18, stk. 3: "Udlejeren af en ejendom, der ikke er omfattet af § 18 b, skal udarbejde et særskilt vedligeholdelsesregnskab for vedligeholdelsesudgifterne fordelt på de enkelte arbejder eller kategorier af arbejder. En positiv eller negativ saldo overføres til det følgende regnskabsår. Udlejeren skal indsende årsregnskabet til Grundejernes Investeringsfond". Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at lejerne fremover vil kunne finde oplysningerne på GI's hjemmeside.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097