Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udbetaling

Her kan du læse om, hvordan du kan få udbetalt penge fra GI, når du har en bindingskonto. Du kan også læse om udbetaling i forbindelse med et tilsagn om lån eller efter tilsagn om tilskud til rådgivning om toilet og bad.

 Bindingskonto

 Bindingskonto - udbetaling af udgifter § 18 b

Betingelser for udbetaling - § 18 b
Før der kan ske udbetaling (frigivelse) fra bindingskontoen, skal udgifterne være større end saldoen på § 18 og periodens hensættelser (både § 18 og 18 b). Når du indberetter på Selvbetjening, vil det fremgå, hvor store udgifterne skal være, før der kan ske udbetaling.

Beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne skal have oplysning om de afholdte udgifter. De skal desuden have oplysning om det beløb, der kan udbetales.  Fristen for at gøre indsigelse er 6 uger. Udlejer kan vælge i stedet at indhente skriftlig accept fra et flertal af beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne.

Udlejer bekræfter ved indberetning til GI, at udbetalingen er godkendt af beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne.

Der kan ske udbetaling som følge af udgifter op til 3 gange om året, når der er penge på kontoen.

Hvis betingelserne ikke opfyldes
Hvis et flertal af beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne gør indsigelse mod udbetalingen, kan udlejer vælge at:
  • frafalde anmodningen om udbetaling, eller
  • indbringe spørgsmålet for huslejenævnet.
Hvis udlejer frafalder udbetalingen, vil beløbet blive spærret. Spærrede beløb bliver ikke forrentet, og kan først udbetales, når betingelserne for udbetalingen (frigivelsen) er opfyldt. Hvis udlejer indbringer sagen for huslejenævnet, skal GI have en kopi af afgørelsen, som GI følger.

 Bindingskonto - udbetaling af udgifter § 63 a

Betingelser for udbetaling - § 63 a
Hvis der er penge på kontoen, kan der udbetales, når der indberettes udgifter. Hvis der ikke er penge på kontoen, kan der ikke indberettes udgifter.

Beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne skal have oplysning om de afholdte udgifter. De skal desuden have oplysning om det beløb, der kan udbetales. Fristen for at gøre indsigelse er 6 uger. Udlejer kan vælge i stedet at indhente skriftlig accept fra et flertal af beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne.

Udlejer bekræfter ved indberetningen til GI, at udbetalingen er godkendt af beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne.

Der kan ske udbetaling som følge af udgifter op til 3 gange om året, når der er penge på kontoen.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt
Hvis et flertal af beboelseslejerne eller beboerrepræsentanterne gør indsigelse mod udbetalingen (frigivelsen), kan udlejer vælge at:
  • frafalde frigivelsen eller
  • indbringe spørgsmålet for huslejenævnet.
Hvis udlejer frafalder udbetalingen, kan GI ikke registrere udgifterne. Det vil i så fald også betyde, at periodens hensættelsesbeløb skal indbetales til GI.

Hvis udlejer indbringer sagen for huslejenævnet, skal GI have en kopi af afgørelsen, som GI følger.

 Lån til renovering

GI udbetaler lånet kontant til kurs 100, når arbejdet er udført og eventuelle forbehold i vores lånetilbuddet er opfyldt. Det er samtidig en forudsætning, at pantebrevet er tinglyst uden anmærkninger.

Fremtidige terminsydelser på lånet vil blive tilmeldt betalingsservice.

Vi kan udbetale hele lånet mod bankgaranti, hvis der er udført arbejder for minimum 50 % af den samlede anlægsudgift, dvs. håndværkerudgift og omkostninger.

Vi skal have en udfyldt og underskrevet udbetalingserklæring med mindre, der er noteret transport til en bank.

 Tilskud til rådgivning om toilet og bad

​Udbetaling af tilskud sker ved udfyldelse af et udbetalingsskema,

Udlejer og lejere skal hver især søge om udbetaling.

Udbetaling af tilskud til ejerens tekniske rådgivning

- Udlejer søger om udbetaling inden for 6 måneder fra tilsagn om tilskud.

-Udlejer erklærer, at have afholdt en udgift til teknisk rådgivning vedr. installation af bad og / eller toilet.

- Udlejer erklærer, at alle involverede lejere eller beboerrepræsentationen har modtaget kopi af tilsagn om tilskud og projektmaterialet.

- Udlejer erklærer, at alle oplysninger er korrekte.

- Udlejer skal vedlægge dokumentation for udgiften i form af originale fakturaer, hvoraf det fremgår, hvilket arbejde der er udført, antal timer og timepris, og at fakturaen er betalt.

- Ansøgningen om udbetaling skal underskrives af ejendommens ejer eller en person med fuldmagt.

- Teknisk rådgiver skal også underskrive ansøgningen som dokumentation for, at rådgivningsydelsen er leveret.

 Udbetaling af tilskud til partsrådgivning til udlejer

- Udlejer søger om udbetaling inden for 12 måneder fra tilsagn om tilskud.

- Udlejer erklærer, at udgiften til partsrådgivning er afholdt.

- Udlejer erklærer, at alle oplysninger er korrekte.

- Udlejer skal vedlægge dokumentation for udgiften i form af originale fakturaer, hvoraf det fremgår, hvilket arbejde der er udført, antal timer og timepris, og at fakturaen er betalt.

- Ansøgningen skal underskrives af ejendommens ejer eller en befuldmægtiget.

- Partsrådgiver skal også underskrive ansøgningen, som dokumentation for at rådgivningsydelsen er leveret.

Udbetaling af tilskud til partsrådgivning til lejerne

- Lejer søger om udbetaling inden for 12 måneder fra tilsagn om tilskud.

Det er desuden en betingelse at den lejer, der anmoder om udbetaling af tilskud erklærer, at:

- Repræsentere et flertal af de involverede lejere eller beboerrepræsentationen i de ejendomme, hvor der er beboerrepræsentation.

- Lejerne har afholdt en udgift til partsrådgivning.

- Alle involverede lejere har fået tilbud om at deltage i partsrådgivning.

- Alle oplysninger er korrekte.

- Ansøger skal oplyse, hvilke beboelseslejligheder der er omfattet af projektet, og hvem tilskuddet skal udbetales til med angivelse af modtagerens cpr.nr.

- Ansøger skal desuden vedlægge dokumentation for udgiften i form af en original faktura, hvoraf det fremgår, hvilket arbejde der er udført, antal timer og timepris, og at fakturaen er betalt.

- Ansøgningen skal underskrives af alle beboerrepræsentanter eller et flertal af de berørte lejere.

- Partsrådgiver skal også underskrive anmodningen om udbetaling som dokumentation for, at rådgivningsydelsen er leveret.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097