Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Andre udgifter

Udlejer har en række udgifter, som ikke kan betegnes som vedligeholdelse eller forbedringer. Nogle er beskrevet i det følgende, hvor det fremgår, om de kan tages med over bindingskontoen.

 Introduktion

​Det er alene lejeretlige forbedringer og vedligeholdelse, der kan fratrækkes på bindingskontiene. I det følgende gennemgås typer af arbejde, der som hovedregel ikke kan fratrækkes på bindingskontoen, uanset om det er en vedligeholdelseskonto efter § 18 b i boligreguleringsloven eller forbedringskontoen efter den indtil 1. juli 2015 gældende § 63 a i lejeloven.

 Driftsudgifter

​Ejendommens faste, årligt tilbagevendende udgifter er driftsudgifter. Sådanne udgifter dækkes af lejen, og kan derfor ikke medtages over vedligeholdelses- eller forbedringskontiene.

I regulerede kommuner indgår driftsudgifter i det omkostningsbestemte lejebudget og dermed i den leje, der betales.
Mange huslejenævn anvender normtal for nogle driftsudgifter, fx administration og vicevært/renholdelse. Normtallene reguleres typisk en gang om året og varierer fra nævn til nævn.
Nævnspraksis viser, at når der er fastsat et normtal for en given udgift, accepterer huslejenævnet som udgangspunkt ikke, at udlejer taget et højere beløb med i budgettet.
I normtallet for administration indgår alle de udgifter, der har med administration af en ejendom at gøre, eksempelvis porto, gebyr for betaling og honorar til advokat for bistand i forbindelse med lejeaftaler.
Eksempler på driftsudgifter 
 • Administration
 • Renholdelse
 • Skatter og afgifter
 • Forsikringer
 • Vicevært og gårdmand
 • Leasingudgifter (f.eks. traktor og fejemaskine)
 • Revisorhonorar
 • Lovpligtige serviceabonnementer (elevator og centrifuge)
 • Skorstensfejning
 • Snerydning
 • Udarbejdelse af varmeregnskab og kontrolmanual
 • Vejbidrag
 • Vinduespolering og trappevask
 • Graffitiabonnement.

 Udgifter til antenner og elektronisk kommunikation

​Udgifter til vedligeholdelse, forbedring og udskiftning af antenneanlæg og Copy-Dan og andre signalleveringsafgifter kan udlejer kræve refunderet af lejerne og kan derfor ikke dækkes af vedligeholdelses- eller forbedringskontoen.

 Udgifter til varme og vand

Udgifter til varme, varmt vand og koldt vand kan ikke dækkes over, hverken vedligeholdelses- eller forbedringskontoen.​

Hvis udlejer leverer varme og varmt vand, skal han årligt udarbejde et regnskab over udgifterne samt en fordeling af udgifterne på det enkelte lejemål. I dette regnskab kan kun tages udgifter med til brændselsforbruget i varmeperioden. Sker leverancen af varme og varmt vand fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, fx fjernvarme, skal den samlede udgift til varme og varmt vand indgå i regnskabet. Derudover skal udgifter til kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg (energiledelsesordningen - ELO) indgå i regnskabet.

Hvis udlejer leverer vand, og forbruget afregnes efter individuelle forbrugsmålere, skal han hvert år udarbejde et regnskab over udgifterne samt en fordeling af udgifter på det enkelte lejemål. I vandregnskabet kan samtlige udgifter til betaling for vand medtages, 

Udgiften til at udarbejde varmeregnskabet og kontrolmanual kan ikke tages med i varmeregnskabet men kan tages med i driftsbudgettet for den omkostningsbestemte leje.

 Udgifter til vand (koldt)

​Hvis udlejer leverer vand, og forbruget afregnes efter individuelle forbrugsmålere, skal udlejeren hvert år udarbejde et regnskab over udgifterne samt en fordeling af udgifter på det enkelte lejemål. I vandregnskabet kan tages samtlige udgifter til betaling for vand med, herunder også vand og vandafledningsafgifter. Udgifterne til udarbejdelse af vandregnskaber kan ikke tages med i vandregnskabet, men kan tages med i budgettet for den omkostningsbestemte leje.

 Serviceabonnementer

​Som udgangspunkt skal serviceabonnementer, herunder lovpligtige abonnementer som eftersyn af elevator og centrifuge, tages med i den omkostningsbestemte leje. Disse kan derfor ikke tages med over bindingskontoen.
Serviceabonnementer, der har vedligeholdelsesmæssig karakter fx elektrolyse eller kloakservice, kan tages med over vedligeholdelseskontoen efter § 18 b, men ikke over forbedringskontoen efter § 63 a. 

 Lejerens vedligeholdelsespligt

​Lejeren skal i lejeperioden vedligeholde og udskifte nøgler og låse i lejligheden.
Lejer og udlejer kan have aftalt, at lejeren har pligt til at vedligeholde og forny andre installationer i lejligheden (jf. den tidligere formulering i lejelovens § 20). Udgifter som er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt, kan ikke medtages over vedligeholdelseskontoen eller forbedringskontoen. 

 Byfornyelse

​Udgifter afholdt til offentlig byfornyelse, kan som udgangspunkt ikke medtages i regnskabet til GI, da der ydes støtte til disse udgifter. Har kommunen fratrukket saldi på udvendige vedligeholdelseskonti (§ 18 og 18 b) eller forbedringskontoen (§ 63a) ved beregningen af de støttede udgifter, kan disse beløb dog medtages som en udgift på regnskabet til GI. Hvis udlejer medregner byfornyelsesudgifter på regnskabet til GI, skal udlejer sende kopi af det godkendte byggeregnskab fra kommunen.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097