Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lovteksterne bag opgaverne

Bedre boliger 
Grundejernes Investeringsfond (GI) er en selvejende institution oprettet ved lov nr. 24 af 14. februar 1967.
Kapitel VIII i boligreguleringsloven

Lovtekster bag GI's opgaver
Administration af midler, som private udlejere skal binde til vedligeholdelse og forbedring
Kapitel IIIA i boligreguleringsloven

Kapitel XA i lejeloven
Bestemmelserne i lejelovens kapitel XA, som omfattede lejelovens § 63 a, er i forbindelse med  lovændringen pr. 1. juli 2015 blevet ophævet. Overgangsbestemmelsen kan du læse nedenfor.

LBK nr. 809 af 01.07.2015

Kapitel XIX Lovens ikrafttræden m.v.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 3. For ejendomme, der pr. 1. juli 2015 ikke længere er omfattet af reglerne i kapitel X A i lov om leje, jf. § 1, nr. 45, udbetales det på kontoen efter § 63 a i samme lov indestående beløb efter reglerne i kapitel X A i samme lov. Der kan ikke varsles forbedringsforhøjelse for ejendomme omfattet af 1. pkt., før indestående beløb på kontoen efter § 63 a i lov om leje er udbetalt. Huslejenævnet træffer afgørelse om tilsidesættelse af forbedringsforhøjelse opkrævet i strid med 2. pkt. For konti med negativ saldo fortsætter udlejeren med at opkræve og afsætte beløb efter §§ 63 a og 63 b i lov om leje, indtil kontoen er udlignet. Når saldoen på kontoen er udbetalt eller udlignet, skal lejen nedsættes tilsvarende. Huslejenævnet træffer afgørelse om nedsættelse af lejen efter 4. pkt."

Administration af regler om påbudt vedligeholdelse mv.

§ 60 i boligreguleringsloven og § 113 a i lejeloven

Udlån til forbedring og vedligeholdelse af beboelsesejendomme
§§ 58-59b i boligreguleringsloven

Tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter inden for bolig- og byfornyelsesområdet.

§ 61 i boligreguleringsloven 

Tilskud til oplysnings- og informationsvirksomhed for ejere og lejere

§ 61 i boligreguleringsloven 

Støtte til partsrådgivning og byfornyelsesarbejder

§ 111, stk. 3, i byfornyelsesloven og
§ 95 i lov om byfornyelse og udvikling af byer

GI stiller en række faciliteter og ydelser til rådighed for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Den overordnede mission for GI er at medvirke til at skabe bedre boliger, bygninger og byer i Danmark.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097